افزایش حملات هوایی مصر در لیبی

Shargh - - روزنامه -

صفحــه یک نشــنالنیوز با عکســی از پســری هنــدی در حومه روستانشــین شــهر آگارتالا آغاز میشود. پســرک قرآن را باز کرده و میخواند. نشــنالنیوز نوشته ماه رمضان فرصتی است برای آشنایی بیشتر با کتاب مقدس. این روزنامه در تیتر یک درگیر اتفاقات پیشآمده در مصر و حواشــی آن اســت. بعد از حمله تروریســتی به اتوبوس زائران مسیحی قبطی در منیا، دولت مصر تصمیم گرفت اردوگاههای داعشــیها و مواضع تندروها را در شهر درنه لیبی بمباران کند. حالا نشنالنیوز خبر میدهد این حملات شدت بیشتری گرفته است. مصر برای ســومین روز پیاپی به حملات هوایی خود در لیبی ادامه داده اســت. دولت مصر درباره این حملات اظهارنظر تازهای نکرده است. نشنالنیوز در گزارشــی دیگر در صفحه یک خود خبر میدهد از این به بعد در شــهر شــارجه، چنانچه مشــتریهای فروشگاهها جنس خریدداریشــده را در کیسه پلاستیک بخواهند، باید یک درهم بیشتر بپردازند. علت این تصمیم، تلاش برای کاهش استفاده از پلاستیک و حفظ محیط زیســت عنوان شده است. گشایش کریدوری میان ایران تا ســوریه سوژه گزارشی دیگر در صفحه یک نشنالنیوز اســت. این روزنامه نوشته نیروهای حشدالشعبی توانستهاند روســتای شــبا در نزدیکی سنجار را تصرف و از آنجا راهی به سوریه باز کنند. روســتای شبا در کنترل نیروهای داعشی بوده است.

تا پایان ماه رمضان نشنالنیوز در صفحه یک عکس یا گزارشی درباره این ماه و روزهداران خواهد داشت.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.