پلنگي که مُرد

Shargh - - جامعه -

مهر: فعالان حيات وحــش ميگويند پلنگي که ســال گذشته در طبيعت رهاســازي شد، حدود يک ماه بعد جان باخته و دفن شــده اســت. مســئولان محيط زيســت در اين مدت از ســيگنالهاي حياتي گردنبنــد ردياب ايــن پلنگ خبر ميدادنــد.اداره کل محيط زيست استان گلستان که تا اوايل همين هفته از دريافت سيگنالهاي گردنبند ردياب اين پلنگ خبر مــيداد، اکنون بهطور غيررســمي مــرگ هيرکان را پذيرفته اما مدعي اســت قلاده اين پلنگ در دو، سه روز اخير پيدا شــده، بااينحال فعالان حيات وحش ميگويند هيرکان پس از رهاســازي حــدود ۳۵ روز بيشتر دوام نياورده، جنازه او ســه ماه در فريزر اداره کل محيط زيســت بــوده و ماههاي پــس از آن هم محيطبانان گردنبنــد ردياب را جابهجا ميکردهاند تا پلنگ زنده وانمود شود.تابستان ۱۳۹۳ دو تولهپلنگ ماده و نــر مقابل اداره محيط زيســت کردکوي رها شــدند. اداره کل محيط زيســت اســتان گلستان تا تابســتان ۱۳۹۵ اين دو پلنــگ را در قفس نگهداري کرد و ســرانجام شــهريور ۱۳۹۵ تولهپلنگ ماده که هيرکان نــام گرفته بود، با وجود مخالفت بســياری از کارشناســان که معتقد بودند تولهپلنگها توانايي شــکار و ادامه حيات در طبيعت را ندارند، با حضور معصومه ابتکار در پارک ملي گلستان رهاسازي شد و گردنبند رديابي هم نصب شــد تا هر چهار ساعت يک بــار اطلاعــات موقعيتي حيوان را ارســال کند. از آن روز تاکنــون هر بار که فعالان محيط زيســت و خبرنگاران از وضعيت هيرکان جويا شدند، مسئولان محيط زيست از ســيگنالهاي دريافتي خبر دادند و حتي براساس سيگنالهاي دريافتي گفته شد هيرکان شکار هم کرده است. مخالفان معتقد بودند حيواني که دو ســال در فضاي محصــور 20 متري در قفس نگهداري شــده توانايي شــکار و مقابله با تهديدات را ندارد.مجتبــي حســيني، معــاون محيط طبيعي محيط زيست گلســتان، اعلام کرده بود: هر زمان که براســاس دادههاي ارســالي ردياب حيوان بيشتر از شش ساعت توقف داشته باشد شکار موفق داشته و غذا به دست آورده است. هيرکان در نقطه مشخصي توقف طولاني داشته و پس از آن لاشه ميشي را پيدا کرديم که دوســوم آن استفاده شده بود. براي اينکه اطمينان حاصل کنيم در حوالي لاشه دوربين تلهاي نصب کردهايم تا بتوانيم اين موضوع را ثبت و اثبات کنيم.مسئولان محيط زيست گلستان بارها در پاسخ به ادعــاي مرگ هيرکان گفته بودنــد که در صورت مــرگ حيوان بر اســاس اطلاعــات دريافتي به طور مشــخص ميتوان از اين اتفاق مطلع شد، اما اکنون روشن نيســت چگونه ادعا ميشود گردنبند سه روز پيش پيدا شــده و پيش از آن علامتي از مرگ حيوان ارسال نشــده اســت؟مجيد خرازيانمقدم، مديرکل دفتر حياتوحش ســازمان حفاظت محيط زيست، اين موضوع را خارج از حوزه اين دفتر ميداند و دفتر حفاظت و مديريت شــکار و صيد را مسئول ميداند. علي تيموري، مديرکل دفتر حفاظت و مديريت شکار و صيد، ميگويــد بهزودي اداره کل محيط زيســت اســتان گلســتان در اين زمينه اطلاعرساني ميکند. اداره کل محيط زيســت استان گلستان مدعي است کــه مرگ پلنگ تنها يک ماه پس از رهاســازي کذب بــوده و گردنبنــد پلنــگ در همين هفته پيدا شــده اســت. يک مقام ارشد اداره کل محيط زيست استان گلستان گفت مديرکل محيط زيست اين استان امروز دراينباره اطلاعرساني رسمي خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.