حمله تر همهجسانگنیبنهینا با لخعتیفوتبانلای ان خ وردچلگونوهارقپمسوراد؟نبه استقلال

Shargh - - ورزش -

دوشنبهشــب یکی از عجیبترین نتایج تاریخ فوتبال ایران رقم خورد؛ اســتقلال در شــرایطی که با برد یکصفــر در بازی رفت، امیدوارانه پای به دیدار برگشــت با العین امارات گذاشت؛ اما در تلخترین شب آسیایی خود ۶ بر یک به میزبان خود باخت. نمایشی بسیار ضعیف از استقلال؛ شاگردان علیرضا منصوریان در 90 دقیقه اسیر حریف بودند و حتی احتمال دریافت گلهای بیشتر هم وجود داشت. بهاینترتیب سنگینترین شکست استقلال در آســیا رقم خــورد. این باخت پــس از داربی معروف ششتاییها در ســال 1352 بدترین نتیجه تاریخ باشگاه استقلال محســوب میشــود. نتیجهای که همیشه در تاریخ ثبت میشــود؛ چراکه این باخــت ۶ –یک بدترین نتیجه تاریخ تیمهای ایرانی در بازیهای باشگاهی است. پیشازاین شاهین اهواز در سال 13۶8 با پنج گل مغلوب الرشــید عراق شده بود و حالا پس از 28 سال این نتیجه ۶ - یک رقم خورد. پرسپولیس و سایپا هم سابقه باخت 5 -یک در لیگ قهرمانان آســیا را داشتند؛ اما هیچکس انتظار نداشت نایبقهرمان لیگ برتر ایران، اینگونه اسیر تیم چهارم لیگ امارات شــود. باخت با شــش گل برای همه اســتقلالیها و حتــی فوتبال ایــران ناباورانه بود. فوتبــال ملی ایران هم هرگز در یک بازی رســمی چنین نتیجهای کســب نکرده و بدترین باختهایش 5 -صفر بود. حالا ســنگینترین باخت تاریخ فوتبال ایران در یک دیدار رســمی باخت ۶ -یک اســتقلال مقابل العین در یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست. تیم ملی البته یک بار در یک دیدار غیررســمی با رم هفت گل دریافت کرد یا در ســال 1328 در دیداری دوســتانه با ترکیه ‪1- ۶‬ بازنده شــده بود؛ اما این اولین بار است که در یک دیدار رسمی این نتیجه رقم میخورد. این باخت پسلرزههای زیادی داشــت. از کریخوانی پرسپولیســیها در فضای مجــازی و یادآوری عدد شــش گرفته تــا صحبتهای فنی پیشکســوتان اســتقلال. اکثر کارشناسان فوتبال و پیشکسوتان اســتقلال تدابیر اشتباه علیرضا منصوریان را دلیل ایــن باخت عنوان کردند. منصوریان در این بازی دو هافبــک وســط کلیدی خــود امید نورافکــن و امید ابراهیمی را در اختیار نداشت و به زوج مگویان- فرشید باقری در میانه میدان دل بسته بود؛ زوجی که توان مهار هافبکهای تکنیکی العین را نداشــتند. انتخاب سیستم غلط باعث تسلیمشدن استقلال شد. مصدومیت باقری شــرایط را برای استقلال بدتر هم کرد. منصوریان پس از بازی به این نکته اشاره کرد و گفت: «دو، سه مصدوم در این بازی داشــتیم و یکی، دو بازیکن هم در اواسط بازی مصدوم شــدند. مجبور شدیم امروز سیستم تیم را تغییر دهیم. در مجموع از عملکرد بازیکنان و خودمان راضی نیســتیم. در جریــان بازی هرچه تــلاش کردیم به بازی برگردیم، شرایط سختتر میشد. از هواداران عذرخواهی میکنیم و سعی میکنیم برای فصل بعد با آوردن چند بازیکن تراز بینالمللی، این تیم را به نقطه بالاتر برسانیم. امیــدوارم هرگز در دوران فوتبالم دیگر چنین روزهایی را نبینم. روزهای سخت، هواداران پشت سر من بودند و از تیم جوانم حمایت کردند. دست تکتکشان را میبوسم و امیدوارم این روز بد را به ما ببخشند. باز هم از همه آنها تشکر میکنم». منصوریان قبل از این بازی کارنامه مثبتی در این فصل از خود به جا گذاشته بود. استقلال در لیگ دوم شــد، در داربی پرسپولیس را شکست داد و در آسیا هم از گروهش بالا آمد. باوجوداین پرونده اســتقلال به شکل تلخی بسته شد.

ارتباطدادنباختفوتبالیبهحمایتانتخاباتی

دراینمیان شاید عجیبترین واکنش به باخت استقلال را رسانههای منتقد دولت نشــان دادند. آنها در اقدامی حیرتانگیز این باخت ورزشی را به حمایت کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان استقلال از حســن روحانی ارتباط دادند! بهعنوان نمونه فرشــاد مهدیپور، مدیر مسئول روزنامه صبح نو که از رســانههای منتقد دولت اســت، در متنی در صفحه شخصیاش نوشت: «اســتقلال سنگینترین شکســت تاریخ ایران در قبال یک کشور عربی را رقم زد. این همون تیمیه که حامی دولت روحانی بود. ورزش از سیاست نیست؛ هست». مدیرمسئول افکار، فارس پلاس و رسانههای مشابه هم با انتشار تصور حضور استقلالیها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی باخت العین را نتیجه حمایت و رأیدادن به حســن روحانی دانستند! این نوع اظهارنظرهای سیاســی و ارتبــاطدادن باخت به العین به حمایت از حســن روحانی با واکنش منفی بسیاری از مردم روبهرو شــد. خیلیها در همــان صفحاتی که این تحلیلها ارائه شد، به این جملات اعتراض کردند. برخی افراد سرشــناس هم به اینگونه مخلوطکردن سیاست و ورزش اعتراض کردند. به اعتقاد کارشناسان باخت در یک میدان ورزشــی احتمال دارد در هر شرایطی رخ بدهد و چندان به موضوعات سیاسی و کارزارهای انتخاباتی ربط ندارد؛ همانطور که برزیل هــم 7-یک به آلمان باخت. در دوره ریاســتجمهوری محمــود احمدینژاد باخت 5 بر یک پرســپولیس مقابل الغرافه قطر و شکست تلخ تیم ملی ایران در ورزشــگاه آزادی در برابر عربستان رقم خورد! اتفاقا در آن سالها تیم ملی و پرسپولیس به دلیل دخالتهای دولت تضعیف شــده بودند؛ اما همه اذعان دارند درحالحاضر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و تیم ملی در بهترین شرایط خود به سر میبرند.

اســتقلال و پرســپولیس در لیگ نتایج خوبی گرفتند و هر دو هم از گروهشــان در لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. ضمن اینکه نســبت به گذشــته کمترین تنش در اطراف دو باشــگاه دیده شــد. این موارد نشان میدهد که وزارت ورزش در اداره این دو باشگاه دولتی عملکرد مثبتی داشته اســت. حال چطور یک باخت ورزشی که بر اثر ذات رقابت و احتمالا تدابیر اشتباه سرمربی است، به حضور مهــدی رحمتی، علیرضــا منصوریان و رضا افتخــاری )مدیرعامل اســتقلال( در همایش انتخاباتی حسن روحانی ارتباط داده میشود، از شگفتیسازیهای دلواپسان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.