چه کسی سرمربی تیم ملی راگبی را به زندان انداخت

Shargh - - ورزش -

ماجرای زندانیشــدن ســرمربی تیــم ملی راگبی ایران، یکی، دو روزی میشــود که فضای ورزش کشور را تحتتأثیــر قــرار داده؛ ماجرا از این قرار اســت که علیرضا اعرابی، ســرمربی تیم ملی راگبی کشــورمان، به دلیل ناتوانی در «پاسکردن چک شــخصی» راهی زندان شــده اســت. بااینحال، برای واردشدن به این موضوع باید به اتفاق رخداده توجه بیشتری کرد. این چکِ شــخصی، طبق ادعای علیرضــا اعرابی و البته بــرادر او یعنی ســعید اعرابی، برای اعــزام تیم ملی راگبی کشیده شده که حالا «برگشت خورده» و موجب زندانیشدن سرمربی تیم ملی شده است.

مکان و زمان

موضــوع صــدور این چــک مربوط به زمــان حال نیســت؛ این داستان مربوط به سال 1394 است که قرار بود تیم ملی راگبی ایران راهی لبنان شــود تا تجربهای بینالمللی کسب کند. ازآنجاکه هزینه این سفر تا دقایق پایانی جور نمیشود، ســرمربی تیم ملی از دستهچک شــخصیاش برای تأمیــن مخارج این اعزام اســتفاده میکند؛ به این امید که در بازگشــت از سفر، هزینهها از سوی انجمن، فدراسیون و البته اسپانسر پرداخت شود؛ اتفاقی که با گذشت زمان دوساله نمیافتد. تا اینکه او بالاخره یکی، دو روز پیش با شــکایت یکی از شــاکیان راهی زندان میشود. زندانیشدن علیرضا اعرابی همه را به این فکر انداخته که چطور انجمن راگبی حاضر به پرداخت هزینهها نشده و چرا وزارت ورزش برای رهایی این سرمربی تیم ملی از زندان کاری نمیکند. در ظاهر داســتان، همه تقصیرها گردن انجمن راگبی اســت که نتوانســته هزینه این سفر را جور کند و حالا باعث شده سرمربی به زندان بیفتد.

اصل داستان چیست؟

بااینحال، پشــت پرده زندانیشــدن اعرابی چندان هم بیربط به اشــتباهات شخصی این سرمربی نیست؛ ماجرا از این قرار اســت که علیرضــا اعرابی به همراه برادرش نزد رئیــس انجمن راگبی میروند و با معرفی «شــرکت شخصی » خودشــان بهعنوان واسطه، تلاش میکنند اسپانسری برای اعزام تیم ملی به لبنان فراهم کنند. این پیشنهاد با استقبال حسن میرزاآقابیگ، رئیس انجمن راگبی، روبهرو میشــود و این قرارداد همکاری به امضا میرسد. بعد از عقد این قرارداد، شرکت آقایان اعرابی دنبال پیداکردن اسپانسری میروند تا هزینههای اعزام را از آن طریق فراهم کنند. در ابتدا، این همکاری خیلــی خوب و فراتر از تصور پیش میرود ولی از اینجا به بعد داستان اصلی شروع میشود که از قرار معلوم همه چیز به گردن «بدعهدی» اسپانسر یادشده میافتد.

اسپانسر توخالی از آب درآمد؟

میرزاآقابیــگ، رئیــس انجمن راگبــی، در گفتوگو با «شــرق» از این داســتان پرده برمــیدارد و میگوید: «قرارداد انجمن با شرکت واسطهای بود که خود آقای اعرابی کارهایش را میکرد. آنها هم با ســاپکو، یکی از خوشنامترین شرکتهای ایرانی، به توافق رسیده بودند. این چیــزی بود که به من میگفتند؛ ولی من خبر ندارم قرارداد اسپانســری تیم ملی برای اعزام به لبنان کتبی بود یا شفاهی به توافق رسیده بودند.

همه چیــز در آن اوایل خوب بود؛ چون در یکی، دو نوبت هدایای کوچکی بــه بازیکنان دادند و حتی برای ناهار هم تیم را به شرکتشــان دعوت کردند که اتفاقا خود من هم در آن جلســه حضور داشــتم. آنجا همه مســئولان از حمایــت از تیم ملی میگفتند و مشــکل خاصی وجود نداشت .»

مشــکل از زمانــی شــروع شــد که فاکتــور خرجها برای اسپانســر فرستاده شــد و آنها از پرداختنــش ســرباز زدنــد. بههمیندلیــل، ســرمربی تیم ملی راگبی مجبور میشــود از چک شخصیاش استفاده کند تا تیم را به لبنان اعزام کند.

شــاکی ســرمربی چه کسی است؟

آقابیــگ، رئیــس انجمن راگبــی، در پاســخ بــه ایــن موضــوع که چطــور انجمن راضــی میشــود از چــک شــخصی افراد بــرای اعزام اســتفاده کند، میگوید: «ببینید، اصلا طرف قرارداد من شــخص نبوده اســت؛ ما با شــرکت واسطهای قرارداد بســته بودیم که آنها با هزینههای خودشان و اسپانســری که پیدا میکنند، تیم را اعزام کنند. این قرارداد مکتوب و موجود اســت. حالا اگر اسپانســر کوتاهــی کرده، دیگــر چیزی متوجه ما نمیشــود؛ چــون در این میــان کار غیرقانونی صــورت نگرفته اســت». کوتاهــی اسپانســر باعث میشــود چکی شــخصی به مبلغ تقریبی 170 میلیون تومان کشیده شود؛ البته هزینهها فقط مربوط به یک بخش نبوده و صــرف مــوارد گوناگونی شــده که در زیــر به آنها اشاره میشــود. «تا آنجایی که به من خبر میدادند، بســیاری از هزینهها پرداخت شــده و فقط دو مورد شــکایت همچنان باقی اســت». این بخشی دیگر از صحبتهای رئیس انجمن راگبی با «شــرق» است. او در ادامــه هم میگویــد: «یکــی از چکهایی که پاس نشــده، مربوط به رستوران اســت که البته آنها همکاری زیادی با ما کردهاند و شــکایتی از این بابت وجود نداشــته؛ ولی شرکتی که شکایت کرده، همان آژانس هواپیمایی اســت که عهــدهدار تهیه بلیت و اعزام تیم ملی به لبنان شــده است. البته خود آقای اعرابی گفتهاند بخشــی از مبلغ بدهی به این شرکت هواپیمایی پرداخت شده؛ ولی هنوز بخش درخور توجهی از آن باقــی مانده که من خودم دقیقــا رقمــش را نمیدانم. مســئولان ایــن آژانــس هواپیمایی بارها به فدراسیون و انجمــن رجــوع کردهاند و حتی من خودم مجبور شــدم از حساب شــخصیام هشت میلیون تومان از این هزینهها را بدهــم». ظاهــر امر فعلا ساده شده است؛ اینکه شاکی یک آژانس هواپیمایی است و پای شاکی دیگری در این میان نیست.

برای مبلغی نزدیک به 40 میلیون تومان؟

اینکه دقیقا ســرمربی تیم ملی راگبی ایران برای چه مبلغی به زندان افتاده، فعلا مشــخص نیســت؛ ولی میشود بهطور تقریبی پی برد که این رقم چیزی بین 40 تا 50 میلیون تومان اســت. طبق مدارکی که به دســت «شرق» رسیده، کل فاکتوری که برای تهیه بلیت تیم ملی در نظر گرفته شده، مبلغ 77میلیونو 737هــزارو 700 تومان اســت. با توجــه به ادعای سرمربی تیم ملی مبنی بر پرداختن بخشی از این رقم و هشــتمیلیونتومانی که رئیس انجمن فدراسیون پرداخــت کرده، به نظر میرســد ایــن رقم حدودی، چیــزی نزدیک بــه 40 میلیون تومان باشــد. هرچند که این رقم تقریبی اســت و تا زمان مشخصشــدن دقیقش باید صبر کرد.

هزینههایی برای یک سفر پردردسر

ســفر تیم ملی به لبنان در ســال 94 که حالا تبدیل به سفر بحثبرانگیزی شــده، هزینه زیادی روی دست اعرابی گذاشته که ظاهرا قربانی بدعهدی اسپانسر شده اســت. در جدول زیر فاکتوری که هزینههای این سفر را در مجموع محاسبه کرده، لحاظ شده است.

چه کسی مقصر است؟

طبق مواردی کــه رئیس انجمن راگبــی بیان کرده، به نظر میرســد زندانیشــدن اعرابی بیشــتر به خاطر اشــتباه خودش بوده است؛ چون دست آخر و زمانی که هزینههای تیم ملی برای ســفر تأمین نشده، میتوانسته از اعزام تیم ملی ســرباز بزند. هرچنــد که بهعنوان یک مربی و حس تعهدی که به شــاگردانش داشــته، شاید نمیخواسته آنها را ناامید کند. بااینحال مورد مشخص اینکه گرفتاری علیرضــا اعرابی فعلا گرفتاری مجموعه راگبی اســت. میرزاآقابیگ دراینبــاره میگوید: «اتفاقی است که افتاده و اشتباهی بوده که سر زده؛ ولی خواهشم از مســئولان وزارت ورزش این اســت که در این ماه ویژه اجازه ندهند علیرضا در زندان بماند. فکر نمیکنم تأمین هزینــه 40 یا 50 میلیــون تومان برای مســئولان وزارت ورزش که کل نهادهای ورزشــی را اداره میکند، هزینه زیادی باشــد. امیدوارم مشــکل اعرابی بهزودی برطرف شده و از کاری هم که کرده، عبرت گرفته باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.