لابی برای ناکامی

Shargh - - ورزش -

شرق: انتخابات فدراسیون جهانی وزنهبرداری با شکســتی بزرگ برای وزنهبرداری ایران به پایان رســید؛ شکســتی که تاماش آیان، پیرمرد بانفوذ مجارســتانی بر علی مرادی و تیمش تحمیل کرد تا اینگونه انتقام اختلاف دیرینه خود را از مرادی بگیرد. ســودای کســب کرســیهای فدراسیون جهانــی وزنهبرداری از ســال گذشــته بود که در سر مرادی، رئیس فدراســیون وزنهبرداری، افتاد و او را در نهایــت در جبهــه «آنتونیــو اروســو» ایتالیایی قــرار داد؛ فردی که با ذهنیت پایاندادن به امپراتوری تاماش آیان، ائتلافی را تشــکیل داد و مرادی هــم بهعنوان یکــی از بازیگران اصلی این ائتلاف، وارد گود شــد. نتیجــه این زورآزمایی بینالمللی اما چیزی نبود جز پیروزی دوباره آیان. انتخابات ریاســت فدراسیون جهانی وزنهبرداری بعدازظهر دوشــنبه در حالــی در بانکوک تایلند برگزار شــد که آیــان بــا 8۶ رأی در برابر ۶1 رأي اروسو برنده این رقابت شد. با وجود اینکه اورسو رأی نســبتا خوبی در انتخابــات آورد، اما با توجه به حضور چندینساله آیان در فدراسیون جهانی و دیپلماســی قویای که با کشــورهای مختلف دارد، پیشبینی میشــد که او باز هم ســربلند از این انتخابات بیرون بیاید و بقیه پســتها هم به افرادی واگذار شــود که در تیم او بودهاند. مرادی که پیشتر از شرکت در انتخابات ریاست انصراف داده بود، پس از شکست اروسوی ایتالیایی، وقتی دید توانایــی رقابت با آیان را نــدارد، صلاح دید کنار بکشد و قید رســیدن به پستهای دبیرکلی، نایبرئیس اول و هیئترئیســه را هــم بزند. این کنارهگیــری بــه ســود «محمد جلــود»، دبیرکل کنفدراسیون آسیا، تمام شد و این مدعی عراقی را با 88 رأی برای چهار سال بهعنوان دبیرکل جدید فدراســیون جهانی معرفی کرد؛ کســی که گفته میشود شکست بهداد سلیمی در المپیک 201۶ کار او بوده است. در انتخابات نواب رئیس نیز 34 نفر کاندیدا شــده بودند که مرادی در این بخش هم یــک بازنده تمامعیار بود و با کســب ۶0 رأي در جایــگاه پنجم قرار گرفــت. مرادی در حالی با قرارگرفتن در جبهه مخالف آیان بزرگترین ریسک دوران کاریاش را انجــام داد که از مدتها قبل برای ســفر به کشــورهای مختلف و رایزنی برای کســب کرســیهای مدنظرش، هزینه زیادی کرد و ایــن در حالی بود که وزنهبــرداران تیم ملی از کمبود امکانات و نداشتن بودجه انتقاد میکردند. حال ســؤال اینجاســت در این شــرایط که آیان دوباره بر مسند قدرت وزنهبرداری دنیا تکیه زده، بــا اختلاف عمیقی که بین او و مرادي وجود دارد و هرروز بیشــتر هم میشود، از این پس چطور با وزنهبــرداری ایــران برخورد خواهــد کرد؟ علی مرادی در ســالهای اخیر و حتی در اواخر دوران حضورش در دبیرکلی کنفدراســیون وزنهبرداری آسیا، رابطه خوبی با تاماش آیان نداشته و همین موضوع سبب شــد که در انتخابات کنفدراسیون وزنهبرداری آسیا در ســال 2014 در قطر، باوجود حضور 12 ســاله در این پســت، نتواند موفقیتی کســب کند. پس از انتخابات اخیر این تصور پیش آمده که از این پس شاهد رفتارهای تبعیضآمیز با وزنهبرداران ایرانی در میادین بینالمللی خواهیم بود، چراکه آیان نشــان داده خیلــی نگاه مثبتی به ایران ندارد تا جایی که بســیاری از او بهعنوان دشــمن ایران یاد میکنند. اگر مرادی مشــاوران قویتری را برای حضور در انتخابات برگزیده بود، جدا از اینکه شــاید ایران هم صاحب یک کرسی شــده بود، حداقل دیگر نگرانــیای بابت تبعات پــس از انتخابات نداشــت. ایــران در حالی یکی از قدرتهای وزنهبرداری دنیاســت که متأسفانه در پنج دهه گذشــته نتوانســته توفیقی در کسب کرســیهای بینالمللی داشته باشــد. از آخرین سالی که یک فرد ایرانی در فدراسیون بینالمللی وزنهبــرداری دارای یک پســت مهــم بود حدود 49 ســال میگذرد. عبدالمجیــد بختیار در کنگره المپیــک 195۶ ملبــورن بهعنوان یکــی از نواب رئیس فدراسیون بینالمللی انتخاب شد و تا سال 19۶0 میلادی )1339( در این ســمت باقی ماند. بختیار با آغاز بازیهــای المپیک 19۶4 توکیو نیز چهار سال نایبرئیس اول فدراسیون بینالمللی بود. حسین صادق هم در سالهای 1951 تا 195۶ عضو کمیته فرهنگی فدراسیون جهانی بود.

ناکامی سایر کاندیداهاي ایران

دومیــن روز از مجمــع انتخاباتی فدراســیون جهانــی وزنهبــرداری دیروز برگزار شــد و مابقی نمایندگان کشــورمان هــم نتوانســتند به توفیق برسند. برای کمیته فنی 42 نفر کاندیدا شده بودند که علیرضا قریشــی، رئیس هیئــت وزنهبرداری خوزســتان، نماینده ایران بود که موفق نشد رأی لازم را بــه دســت آورد. تکلیف اعضــای کمیته پزشــکی IWF نیز مشخص شــد. برای این پست 13 نفــر کاندیــدا شــده بودند کــه داوود باقری، نایبرئیس و رئیس کمیته پزشــکی فدراســیون وزنهبرداری ایــران، نیز به جمــع ناکامان اضافه شد. تنها پیروز این میدان محسن بیرانوند، قهرمان اســبق این رشــته، بود که برای انتخابات کمیته تحقیق و توسعه کاندیدا شــده بود. او در رقابت بــا 33 نامزد توانســت ۶5 رأی برای عضویت در کمیته مربیان و تحقیقات به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.