5 رمضان در اصفهان

Shargh - - ورزش -

...بــرای شــرکت در تحصن خود را بــه بیت آیتالله خادمــی میرســاندند، هرچهبیشــتر بــر نگرانــی دســتگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی شــاه افزوده میشد. چندروزی گذشت تا اینکه پنجم رمضان 1398 قمری، نوزدهم مرداد 1357 فرارسید. روزی که قوای مسلح پهلوی تصمیم گرفتند اعتصاب 10روزه مبارزان را به هر صورت ممکن پایــان دهند. برای آنان ناگوار بود که مردم روزهدار، به وسیله بازاریان متدین اطعام شــوند و به ســخنان روحانیون انقلابی و چهرههای مبارز که پیوســته به افشــای جنایت رژیم وابسته به آمریکا ميپرداختند، گوش دهند و شعارهای تند علیه دربار و به نفع امام خمینی و علمای راســتین بدهند. در اصفهان و 11 شهر دیگر حکومت نظامی اعلام شد. مقررات حکومت نظامی از طریق رادیو به گوش مردم میرسید. متحصنان و انقلابیون، بیتوجه به مقررات حکومت نظامــی، فعالیت خود را ادامــه میدادند تــا اینکه مأموران مســلح، تحــت فرماندهي نظامی اصفهان که همان فرمانده مرکز توپخانه اصفهان بود، تحصنکنندگان را مورد حمله قرار دادند. با شهیدشدن یک نفر از انقلابیون، وخامــت اوضاع افزایش یافت. خیابانهــا و کوچههــا، صحنه تظاهرات شــده بود. مــردم در اطراف منــزل آیتالله خادمــی در جنگ و گریز با مزدوران آمریکا بودند. شــهدا و مجروحان این درگیریها رو به افزایش میگذاشــت. تعداد شهدای پنجم رمضان به هشــت نفر رســید. مهدی قیومیان، سیدحســن دوازدهامامی، رسول باطنی، محمدحسن منتظرینجفآبــادی، صفرعلی قهدریجاني، رســول نمنبات و عباسعلی ذاکریحسینآبادی، شهدای قیام پنجم رمضان اصفهان هســتند.خون این شهیدان در اصفهان آثار خود را گذاشت. از آن هنگام تا بهمنماه 57 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، هیچگاه نصف جهــان از تب و تاب مبارزه نیفتــاد. تظاهرات به مرور روزانه شد و سراسر شهر اصفهان و شهرهای استان و در حد وســیع، روستاهای کوچک و بزرگ را فراگرفت. در ایــن میان جوانان برومند بــروز و ظهور پیدا کردند که حضورشــان پس از پیروزی انقلاب، در جای جای میهن اســلامی، به ویژه در مناطق محروم و بالاخص در میدانهای گســترده دفاع مقدس و بر قله افتخار باعث ســربلندی مردم اســتان اصفهان شد. امشب به یاد شــهدای پنج رمضان و به یاد همه کســانی که در شــکلدهی مبارزات مردم دیــار زایندهرود، نقش داشــتند، مراسمی رأس ساعت 21:30 در مسجد سید اصفهان برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.