والیبالیستها به ایتالیا رسیدند

Shargh - - ورزش -

تیم ملی والیبال ایران به ایتالیا رســید. به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال ایران که بامداد سهشنبه برای حضور در هفته اول لیگ جهانی راهی ایتالیا شده بود، به شهر پیزارو ایتالیا رســید. دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی سال 2017 از 12 تا 28 خرداد با حضور 12 تیم صربستان، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لهستان، آمریکا، روســیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارســتان و کانادا در گروههای متفاوت و در ســه هفته برگزار میشود. هفته نخســت لیگ جهانی به میزبانی ســه کشــور ایتالیا، صربستان و روسیه برگزار میشود که تیم ملی والیبال ایران در شــهر پیزارو ایتالیا به مصاف تیمهای ایتالیا، برزیل و لهستان میرود. 14 بازیکن تیم ایران را در هفته نخســت لیگ جهانی سعید معروف، فرهاد ســالافزون، رضا قرا، امیر غفور، فرهاد نظریافشــار، فرهاد قائمی، مجتبــی میرزاجانپور، میلاد عبادیپور، محمدجواد معنوینژاد، سامان فائزی، عادل غلامی، مســعود غلامی، مهدی مرنــدی و مصطفی حیدری تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.