روحانی صعود قیچیساز به قلههای مرتفع جهان را تبریک گفت

Shargh - - ورزش -

رئیسجمهوری در یک پیام توییتری، صعود «عظیم قیچیســاز»، به 14 قله مرتفع جهــان را تبریک گفت. حسن روحانی در صفحه توییتر خود با انتشار تصویری از ایــن کوهنورد نوشــت: صعود عظیم قیچیســاز، نخستین کوهنورد ایرانی، به 14 قله بالای هشت هزار متر جهان در چندین سال تلاش و ممارست، افتخاری برای کشورمان اســت. قیچیساز، کوهنورد ملیپوش ایران، تنها هیمالیانورد ایرانی است که توانسته به همه 14 قله هشتهزارمتری صعود کند. در بین کوهنوردان صعودکننده به هشــتهزارمتریها، تنهــا 1۶ نفر در جهان موفق به صعود به همه 14 قله بالای هشــت هزار متر بدون اکســیژن شده بودند و عظیم قیچیساز توانســت نام خود را بهعنوان هفدهمین کوهنورد در این فهرست به ثبت برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.