درخواست سخنگوي دولت از رئيس دستگاه قضا

توصيه ميکنم سروران محترم حتما اگر صحبتي دارند در جلسات مطرح کنند

Shargh - - سیاست -

شرق: ســخنگوي دولت روز گذشــته در نشست خبري خود بــا رســانهها در واکنــش به ســخنان رئيس قوه قضائيه درباره مســئله حصر گفت: «قدرت در ســاختار نظــام جمهوري اســلامي بين ســه قوه توزيع شــده و رئيسجمهور، رئيس قوه مجريه و مسئول اجراي قانون اساسي است و از اختيارات خود استفاده ميکند. به نظر ميرســد اگر رئيس قوه قضائيه مطلبي دارد، نبايد آن را در ســطح جامعه مطرح کند. اين باعث ميشود برخي مباحث که جريانات سياســي متخاصم با يکديگر دارند، به قوا هم تسري پيدا کند».

محمدباقر نوبخت ادامه داد: «توصيه ميکنم سروران محترم حتما اگر صحبتي دارند در جلسات مطرح کنند. يکي از آنها شــوراي عالي امنيت ملي است که با توجه به اينکه رئيس قوه قضائيه در آن عضو هســتند، اگر در جلســات شــرکت کنند، ميتوانند در آنجا مطرح کنند و آنجا ميتوان بحث کرد. اينکه اين مباحث را به ســطح جامعه بکشــانيم، به نظر نميرسد پيام خوبي به داخل و خــارج و مردمي که توقــع خدمت دارند، برســاند». او همچنين در واکنش به اظهارات ابراهيم رئيســي که صحبتهايي در زمينه مهندســي آرا انجــام داده بود و مباحثي کــه درباره رأي حلال و حرام مطرح ميشــود، عنوان کرد: «ما نسبت به گفته ديگران پاسخ نميدهيم و نسبت به سياستهاي دولت پاسخگو هستيم. سياست دولت اين است که ملت ايران بدون تقسيمبندي طبقات و آرا عزيز هستند. چه آنها که به آقاي روحاني رأي دادند و چه آنها که رأي ندادهاند، همه براي ما محترم هستند و براي رسيدن به رشد هشتدرصدي نياز داريم از همه مردم استفاده کنيم».سخنگوي دولت با بيان اينکه دولت مصمم است ضمن احترام به آن ۱۶ ميليون که به دولت رأي ندادهانــد، به خواستههايشــان اهميت دهد، افزود: «از توانمنديهاي اين عزيزان براي توسعه ملي استفاده ميکنيم. قطعا اين مهندســي انتخابات ســخن درستي نيســت و بايد اين واژگان تعريف شوند که چه ميگوييم. ضمن تکذيب مهندســي انتخابات يادآور ميشــوم که فرايند انتخابات از ســوي شــوراي نگهبان تحت نظارت بوده اســت».او گفت: «همه اينها به ۲۹ ارديبهشت باز ميگردد. قبل از آن کانديداهــا از برنامههاي خود دفاع ميکردند و متأسفانه شاهد بوديم برخي مرزهاي اخلاق را درنورديدند. هرکس در هــر جايي از فرصتهايي که داشــت برخوردار شد. رقباي آقاي روحاني از بيان برخي نظرات که غيرواقعي و نادرست هم بود فروگذار نکردند و اين رأيدهي با نظارت شــوراي نگهبان صورت گرفت و شوراي نگهبان در شــمارش آرا براي همه صندوقها ناظر داشت. شمارش آرا به صورت صحيح و سالم انجام شده و به دفعات اعضاي شوراي نگهبان و سخنگوي آن گفتهاند اتفاقي که در نتيجه انتخابات تأثير بگذارد، پيش نيامده است».

دولت مصمم است به مطالبات مردم پاسخ دهد

سخنگوي دولت همچنين بيان کرد: «بالاخره مردم بــا ديدن همه صحبتهــا رأي خود را دادنــد. ‪۱۶ ۱5،‬ ميليون هم رأي خوبي اســت و نبايد احساس شکست کنند. اينجا کســي شکســت نخورده بلکــه ملت ايران پيروز شده؛ ملتي که ســاعتها صف کشيد و رأي داد. اين انتخابات پاسخ به برخي شبهات بود و نشان داد که انتخابات جمهوري اسلامي کاملا مردمسالار است. رأي مردم داخل و خارج از کشور به يک نفر بود و اين نشان ميدهد که مردمســالاري ديني در جمهوري اســلامي کاملا قابل اعتماد است».

او گفت: «به نظر ميرســد بايد اقــدام جوانمردانه، اخلاقي و مردانه آقاي ناطق نوري را در دوم خرداد 7۶ يادآوري کنيم که هنوز وقتي شمارش آرا تمام نشده بود و متوجه شدند رقيبشان پيروز انتخابات است، در پيامي تبريک گفتند. البته شــايد دوســتان بخواهند باز اين کار را ادامه دهند اما دولت مصمم اســت تعهداتي را که در مقابل مردم دارد و به مطالبات مردم پاســخ دهد و تصميم دارد از ظرفيت همه براي رشد و توسعه کشور استفاده کند».

ســخنگوي دولــت همچنين با اشــاره بــه برخي اتهامزنيهــا افــزود: «از دوســتداران دولــت دعوت ميکنيم بــه جاي اختلافافکنــي و فتنهجويي فضاي باثبات بيافرينند و در کشور سرمايهگذاري صورت گيرد. اســتفاده از ســرمايه خارجي از سياســتهاي اقتصاد مقاومتي اســت که با تعامل سازنده با جهان به دست ميآيد. آنها که واقعا مردم را دوست دارند نبايد فضاي کشور را متشنج کنند .»

نوبخت گفت: «از يک ســال قبل به پيشواز انتخابات رفتهاند و شــاهديم چــه پروژههــا و اتهاماتي را مطرح کردهاند. از حقوقهاي نجومي گرفته تا اشرافيت و حتي خانه تکتک افراد را نشان دادند. آيا چيزي بود که از آن

فروگذار کنند؟ همه چيز را گفتند و در مناظرهها ديديد که چه بيپروا مســائل گفته شد. مردم هم همه حرفها را ديدند و رأي دادند و ديگر بايد کوتاه بياييم.»

او با تأکيد بر اينکه به نظر نميآيد کســاني که فضا را متشنج ميکنند، بخواهند خير مردم را تأمين کنند، افزود: «شاهديد راجع به سند ۲0۳0 چه اتهاماتي مطرح شد. در روستاها پشت وانت با بلندگو حرف زدند و شبنامههايي را پخش کردند. ديگر همه حرفها را زدهايد و بهتر است کوتاه بياييد. کســاني که خيرخواه مردم هستند، نگذارند شــرايط داخلي متشــنج شــود و نگذارند اين شيريني با يکســري حرفها تلخ شــود. انتظار داريــم بعد از نظر شوراي نگهبان اين مباحث ديگر تمام شود و همه دست به دســت هم بدهند. دولت هم آمادگي دارد از ظرفيت همه استفاده کند .»

ســخنگوي دولت درباره انتقادات رئيسجمهور به شــوراي نگهبان براي همکارينکردن در روز رأيگيري، عنوان کرد: «در فرايند اخذ رأي نکاتي بود که به وســيله وزير کشــور اعلام شــد. يکي از بارزترين نکاتي که باعث شــد تعدادي بهويژه آنها که در ساعات پاياني به شعب اخــذ رأي مراجعه کردند، نتواننــد رأي دهند اين بود که برخلاف سالهاي قبل که از کساني که در شعب حضور پيدا ميکردند اخذ رأي ميشد، امسال مطرح شد، چون انتخابات در جمعه ۲۹ ارديبهشــت برگزار ميشود، اگر از ۱۲ شــب يک دقيقه بگذرد، روز بعد حساب ميشود و رأيگيري قانوني نيست. وزير کشور معتقد بود در فرايند انتخابــات نظرات شــوراي نگهبان در نظر گرفته شــود تا بعدا حرف و حديثي پيــش نيايد. من هم حرف آقاي رئيسجمهور را تکرار ميکنم چون براساس گزارشهاي رسمي وزارت کشــور بود».خبرنگار«شرق» پرسيد، آقاي روحاني در زمان انتخابــات گفتند براي تحقق مطالبات اصلاحطلبانــه نياز بــه رأي بالاي 5۱ درصد نســبت به ســال ۹۲ دارد، با توجــه به اينکه ميزان رأي ايشــان در اين انتخابات بيشــتر از دور گذشته است، آيا در اين دوره دولت شــاهد تحقق برخــي مطالبــات اصلاحطلبانه مردم خواهيم بود؟ که نوبخت پاســخ داد: «انشــاءالله همينطور است و شاهد تحقق وعدههاي رئيسجمهور در همه مواردي که قول داده است، خواهيم بود.»

امکان استفاده از زنان در کابينه وجود دارد

او دربــاره جوانگرايي در کابينه نيز گفت: «اســتفاده از نيــروي جوان مشــخصا اين نيســت کــه جوانها را بــه مســئوليتهاي اجرائــي بگماريــم. ضمــن اينکه رئيسجمهور مصمم اســت از افراد با سن کمتري براي کابينه اســتفاده کند. همچنين مجوز استفاده از دو هزار نيروي جوان به عنوان مشــاور مديران، داده شده تا کنار مديران تجربه کســب کنند و بتوانند جايگزين شــوند». سخنگوي دولت ادامه داد: «آقاي رئيسجمهور تصريح کرده، بتوانيم از جوانان و زنان در دســتگاههاي اجرائي برخوردار شــويم. انشاءالله ســه تا چهار نفر از مديران زن در همين هفته در ســازمان برنامه و بودجه جايگزين مردان ميشــوند. امکان اينکه از زنان به عنوان وزير در کابينه استفاده شود هم وجود دارد و الان هم معاونهای زن در کابينه حضور دارند».نوبخت درباره مطرحشــدن تخلف انتخاباتي برخي فرمانداران و استانداران و اينکه بازداشــت شــدهاند يا خير، بيان کرد: «برخي رفتارهاي مديران سياســي کــه در فرمانداريها و اســتانداريها از ســوي برخي رقبا بــه عنوان تخلف مطــرح و به آن اعتراض شده، درست است؛ اما اينکه واقعا خلاف قانون صورت گرفته بايد منتظر بمانيم و نظر شوراي نگهبان را بشنويم».او در پاسخ به اين سؤال که آيا قرار است وزارت گردشــگري تأسيس شود، گفت: «اين مسئله در مجلس مطرح بود و از سياســتهاي دولت نيست. البته دولت مطالعاتي را درباره ادغامهايي کــه بين چند وزارتخانه صورت گرفته اســت، انجام ميدهد».نوبخت همچنين درباره تأسيس مجدد سازمان ملي جوانان، بيان کرد: «از وعدههاي آقاي رئيسجمهور براي برخورداري بيشتر از ظرفيت و انرژي جوانان، تشکيل اين سازمان بود و دولت درصدد اجرا و شــکلدهي اين ســازمان و فراهمکردن بسترهاي قانوني آن اســت؛ اما نميدانم آيا هفته ديگر به مجلس ميرود يا نه».ســخنگوي دولت با بيان اينکه درباره تعطيلي شــنبه صحبتي در دولت مطرح نشــده، درباره اينکه آيا دولت قانون ويژهاي براي ســاعات اداري در ماه رمضــان در نظر دارد، گفت: «ايــن کار يک بار در مجلــس صورت گرفت که به آن رأي ندادند. البته طبق قانون، کارکنان دولت بايد 44 ســاعت در هفته کار کنند. مــا هم بايد قانون را رعايت کنيم. هرچند توافقي شــده بود که چون معمولا يک ســاعت وقت نهار است و الان حذف شــده، کارکنان ميتوانند يک ساعت زودتر بروند؛ بههرحال مردم در ماه رمضان کارهاي روزانه خود را کنار نميگذارند و ما در اين زمينه اختيار قانوني نداريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.