مناظره درباره انتخابات

Shargh - - سیاست -

ايــن دو در کنــار پرويز فتــاح، قائممقــام وقت فرماندهي لشکر ويژه سپاه پاسداران آذربايجانغربي، حســين طاهري، اســتاندار وقــت آذربايجانغربي، محمد عليآبادي، مســئول اداره راه قدس اســتان و اســفنديار رحيممشــايي، از نيروهاي سپاه تنکابن، بعدها بــه «حلقــه اروميهايها» معروف شــدند. محصولي ميگويد تصفيه ســپاه اروميــه به خاطر مبارزه با افکار التقاطي در حال نشــر در بين اعضاي ســپاه صورت گرفته اما همسر شــهيد باکري روايت ديگري از ماجرا دارد.

روايت همسر شهيد باکري از تصفيه

بعد از اينکه معلوم شــد احمدينــژاد در اواخر دولت اول خود بعد از عزل کردان از سوي مجلس، ميخواهــد محصولي را بــه عنوان وزير کشــور به مجلس معرفي کند، همسر شهيد باکري به اعتراض درآمــد. او بــه نمايندههاي مجلس نامه نوشــت و وقايع زمان حضــور محصولي در اروميــه را يادآور شد. فاطمه چهلاميراني همان روزها در مصاحبه با روزنامه کارگزاران، روايت خود از آن رخداد را منتشر کرد: «اين تيم )محصولي( پــس از ورود به اروميه، گزارشهايي براي تهــران رد ميکردند که بچههاي ســپاه اروميه را تصفيه کنند... مرتبا تبليغ ميکردند، سخنراني ميکردند که اينها )باکريها( منحرفاند.

مثلا علي برادر بزرگ برادران باکري از بنيانگذاران ســازمان مجاهدين خلق بود که قبــل از انقلاب و در ســال 50 به وسيله ســاواك شهيد شــد اينها بعد از انقــلاب تبليــغ ميکردند که مهــدي و حميد هم به سازمان گرايش دارند».

او درباره نقش محصولــي هم گفته بود: «بعد از فتح خرمشــهر، قرار شــد آقاي مهدي از طرف آقاي محســن رضايي، فرمانده تيپ تازهتأســيس عاشــورا بشــود. حميد باز برگشــته بود اروميه. براي عمليات رمضان، حميد را دوباره صدا کردند که بيايد. ما رفتيم آنجا. اما آقــاي محصولي که فرمانده ســپاه منطقه شده بود، اعلام کرده بود هر کسي که سپاهي نيست، نميتواند مســئوليتي در ســپاه بگيرد... شهيد احمد کاظمي بنابر اختيارات خودش به حميد مســئوليت داده و فرمانــده گردان کرده بــود. اما وقتي اين طرف آمد يعني آقــاي محصولي نگذاشــت حميد باکري مســئوليت بگيرد و حميد را راه ندادنــد... حميد که سپاهي شد به عنوان فرمانده عمليات برگشت جبهه، براي عمليات مسلمبن عقيل و از آن زمان به بعد باز تبليغات اوج گرفت. نمونــهاش هم در نامه گروهي از فرماندهان وقت ســپاه به نمايندگان آمده اســت. با وجود اينکه آقاي محســن رضايــي آقا مهدي را به عنوان فرمانده تيپ عاشــورا در اواخر خردادماه سال ۶۱ منصوب کــرد، آقاي محصولي در تاريخ ۲۱ آذرماه ۶۱ شــهيد مرتضــي ياغچيان را به فرماندهي لشــکر عاشــورا منصوب ميکند. در نامه فرماندهان لشــکر عاشــورا به نمايندگان مجلس هم آمده هدف از اين تغييرات، دامنزدن به اختلافات و چنددستگيها بود که ذکاوت شــهيد ياغچيان و باکــري و ديگر بچهها نگذاشــت اين اختلافات شکل بگيرد». اميراني تلاش براي حــذف باکريها را علت نگرانــياش از حضور مجدد محصولي در قدرت دانسته بود.

وزير کشور با نيمرأي

با وجود ايــن اعتراضات، محصولــي به مجلس هشتم معرفي شــد و البته رأي عجيبي هم به دست ميآورد کــه علي لاريجانــي را ناگزير کــرد براي آن توجيهات رياضي بياورد. او با اختلاف نيمرأي توانست به ساختمان فاطمي برود؛ ۱۳۸ رأي در برابر ۱۳7 رأي. يعني نيمرأي بيشتر از حد نصاب لازم.

محصولــي بــه ســاختمان فاطمي رفــت. روز بيستوســوم خرداد ۸۸ بر صفحــه تلويزيون ظاهر شد و در اخبار ساعت ۱4 رأي ۲4ميليوني احمدينژاد را اعلام کــرد. بعد از آن در کابينــه دوم احمدينژاد به عنــوان وزير رفــاه از مجلــس رأي اعتماد گرفت امــا با انحلال اين وزارتخانه عمــلا از حلقه اطرافيان احمدينژاد حذف شد. هنوز بر مسند وزارت رفاه بود که از حادثه هوايي جان ســالم به در برد. محصولي بعد از تغييرات احمدينژاد و مشايي به جمع منتقدان آنها پيوست و جبهه پايداري را تأسيس کرد.

پولدار اصولگراها

دربــاره ثــروت محصولــي حــرف و حديثهاي فراواني شــده اســت. روحالله حســينيان او را پولدار اصولگراها ميداند. برخي سايتهاي اصولگرا، ثروت او را ۱۶0 ميليون دلار ارزيابي کرده بودند که محصولي خود اين رقم را تکذيب کرده است.

پيش از آن و در سال ۸4 «علي عسگري»، نماينده وقــت مشــهد در مجلس هفتــم، با طــرح پرونده ۶/5ميليوندلاري او در زمينه نفت تاجيکستان اعلام کرد اين موضوع در کميسيون اصل ۹0 در حال پيگيري اســت، محصولي هم گفــت در 44 مزايده شــرکت کرده و فقط در ســه مزايده برنده شــده و درآمدهاي او حاصــل آن مزايدههاســت اما بعدها اميرحســين قاضيزادههاشمي، نماينده مشهد در مجلس نهم و از اعضاي جبهه پايداري، در پاســخ به منتقدان ثروت محصولي، گفت: «سرمايه او از راه مشروع کسب شده که بخشي از آن را با کمک تعدادي از بچههاي جنگ براي راهاندازي يک مؤسسه خيريه با هدف سرپرستي از 40 خانواده بيسرپرســت و 400 کودک يتيم صرف کرده اســت». محصولــي با همه امــا و اگرها درباره زندگي شــخصي خود و البته برگزاري انتخابات ابراز آمادگي کرده اســت تا بــه مناظره بنشــيند. بايد ديد که تاجزاده و موســويلاري دراينباره چه تصميمي خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.