برخي اعتراض خود را خارج از چارچوبهاي قانوني دنبال ميکنند

Shargh - - سیاست -

شــرق:

وزارت کشــور درباره انتشــار نامه سرگشــاده انتخاباتي کانون دانشگاهيان ايران، يادداشتي را منتشــر کرد و نوشت: برخي اجزا و چهرههــاي يک جريــان سياســي حاضر در انتخابات، اعتراض خود نسبت به روند برگزاري و نتايــج انتخابــات را خــارج از چارچوبهاي قانوني دنبال ميکنند و متأســفانه در اين روند از هيچگونه سياهنمايي و انتشار مطالب خلاف واقع و انتســاب افعال و اعمال سوء به سازمان مردمي برگزارکننده انتخابات و وزارت کشور به عنــوان مجري قانون انتخابات و پشــتيبان اين روند، فروگذار نميکنند.

بــه گــزارش تســنيم، روز دوشــنبه، کانون دانشــگاهيان ايران اســلامي با صدور نامهاي سرگشــاده به دبير شوراي نگهبان و رئيس قوه قضائيــه به تخلفات گســترده دولــت در روند برگزاري انتخابات انتقاد کرده بود. در بخشــي از نامه آنها آمده است: «گزارشهاي متعددي از سراســر کشــور مبنــي بــر وقــوع تخلفات گســترده و دخالتهاي غيرقانونــي مجريان و دســتاندرکاران دولتي انتخابات رســيده که شيريني حضور مردم و مشارکت فراگير آنان را به کام مردم تلخ کرده است».

بر همين اساس و به گزارش ايلنا، يادداشت رســانهاي وزارت کشــور درخصوص انتشــار اين نامه به شــرح ذيل اســت: «مســتحضريد کــه در پي برگــزاري شــکوهمندانه انتخابات دوازدهمين دوره رياســتجمهوري و پنجمين دوره شــوراهاي اسلامي شهر و روستا و حضور حماســهآفرين پر شــور و شعور اقشــار متنوع ملــت درصحنه تعيين سرنوشــت، برخي اجزا و چهرههــاي يک جريــان سياســي حاضر در انتخابات، اعتراض خود نسبت به روند برگزاري و نتايــج انتخابــات را خــارج از چارچوبهاي قانوني دنبال ميکنند و متأســفانه در اين روند از هيچگونه سياهنمايي و انتشار مطالب خلاف واقع و انتســاب افعال و اعمال سوء به سازمان مردمي برگزارکننده انتخابات و وزارت کشور به عنــوان مجري قانون انتخابات و پشــتيبان اين روند، فروگذار نميکنند.در آخرين نمونه از اين وضعيت، يک کانون موســوم به دانشــگاهيان وابســته به همين جريان، سياههاي از مطالب خلاف واقع و اعمال ســوء را در قالب يک نامه سرگشــاده به وزارت کشور نســبت داده است که بدينوســيله ضمــن ابراز تأســف، مطالب منتشرشده در اين نامه قويا رد ميگردد. وزارت کشور همچنين، ضمن تمجيد و تقدير چندباره از ملت رشــيد ايــران به پاس حماســهآفريني ۲۹ ارديبهشــتماه و با ابراز تأســف از استمرار اهتمــام برخي براي دروغگويي و جعل حقايق و تأکيــد بر پيگيري حقوقــي اينگونه اقدامات، همگان را به بازگشت به قانون فراميخواند.

وزارت کشــور تأکيــد ميکنــد انتخابات در سراســر کشــور با حضــور مجريــان، ناظران، بازرســان و نماينــدگان نامزدها برگزار شــده و صورتجلســات در ۶۲هزارو ۳۸۱ شــعبه اخذ رأي بــه امضای همه اطراف قانوني و از جمله مجريان و ناظران محترم شوراي نگهبان رسيده و نتيجــه شــمارش آرای انتخابات براســاس تجميع همين صورتجلســههاي امضاشــده اعلام شــده اســت و انشــاءالله با اعلام تأييد صحــت انتخابــات از ســوي شــوراي محترم نگهبان، جزئيات نتايج شــمارش آرای سراسر کشــور در پايگاه اطلاعرســاني وزارت کشــور منتشر ميشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.