توطئه آب

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

دیروز در ســفرنامهام ثابت کردم لباس، توطئه اروپاییهاست. امروز توطئه آبشان را از منظر آبپلیتیک و ژئوپلیتیک خنثی میکنم:

در ســفر به خارج فهمیدم این آبی که میخوریم عملا داریم میریزیم به آســیاب دشــمن. چطور؟ آیا میدانســتید آبی که پشتسر مســافر میریزید عملا توطئه غرب اســت؟ آنها هزارانسال پیش آمدند و تو گوش ساســانیان زمزمه کردند: «اوهوی ای ایرانیان، شــما که دائمالسفرید و کشورگشا و توی هر شهر هم یک زن دارید، لذا اگر پشتسر مسافرتان یک کاسه آب بریزید او به سلامت برمیگردد .»

دیدید؟ اصلا ما همچین رســمی نداشــتیم. شما حســاب کن دوهزار ســال، روزی صدهــزار نفر رفته باشند سفر، با حذف ایام تعطیل و مناسبتها و اعیاد، میشود چند کاسه آب؟ بله. میشود ٧٣میلیارد کاسه آب. آیا در این نشــانه نیســت؟ ٧٣ میلیارد میدانید یعنی چندتــا رودخانه و دریاچه؟ آیــا خیال میکنید همینطور یلخی خشکســالی در ایران به وجود آمد و خــارج خیس ماند؟ به این برکت که هر کاســه آب که پشت مسافر میریزید به آسیاب دشمن است. پس نریز ای ایرانی، آب را الکی بیرون نریز.

خارجیها پشت مســافر چهکار میکنند؟ هیچی. جــای آب و آبریزی، توی فیسبوک میزنند «عالمی تراولینگ تو مقصد فرام مبدأ »، بستگان طرف هم جای آب، لایک میریزند براش.

شــما همین آش پشتپا را هم ببین، تابلو دسیسه غرب است. هم آش و هم هندوانه چقدر آب مصرف میکنند؟ آیا مقرونبهصرفه است؟ نصف آب مملکت خرج آش و آب مســافر میشــود. بعد میگویید چرا خشکسالی؟

غــرب را آب برداشــته. همــش بــاران، همش رودخانه، شرق را چی؟ همش زورخانه.

ایرانیهــا همش میروند ســفر، که چی؟ که آب ایران تمام شــود. کجا میروند؟ غرب که آبروی ایران تمام شــود. درحالیکه غرب هر صدسال یکبار یکی را میفرســتد شــرق. مثــل مارکوپولو یا ایــن خواهر سوپراستاری که این اواخر آمده بود برای عمل زیبایی پلاســتیک به ایران و عمل زیبایی، آیــا چیزی جز این اســت که آب شکم را بکشند و آب ناب تزریق کنند به لبها و گونهها و...؟

پس بر هر ایرانی اصیلی اســت که با صرفهجویی آب غرب را زمینگیر کند.

فردا درباره توطئه و دسیســه آب آشامیدنی غرب حرف درشت میزنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.