موانع ثبت انجمن روزنامهنگاران تهران اعلام شد

Shargh - - سیاست -

بیش از پنج مــاه از برگزاری مجمــع عمومــی انجمــن صنفی روزنامهنگاران استان تهران میگذرد و مشکلاتی بر ســر راه ثبــت این انجمن وجود داشــته اســت. هیئتمدیره منتخب انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران درباره موانع ثبت انجمن اطلاعیهای صادر کرد که در ادامه میآید: همکاران گرامی بــه منظــور شــکلگیری انجمــن صنفــی روزنامهنگاران استان تهران و با هدف انجام مراحل ثبت قانونی، مجمع عمومی مؤسسان در تاریخ دوم دیماه 1٣95 با حضور پر شــور شــما برگزار شد و اعضای اصلی و علیالبــدل هیئتمدیره با اراده و رأی مســتقیم شــما انتخاب شــدند. اما متأسفانه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود مهلت قانونی حداکثر ٣0 روزه، از صدور و ارائه مجوزهای لازم برای شــروع به کار رســمی انجمن خودداری میکنــد. منتخبان شــما در هیئتمدیره و تعدادی از پیشکســوتان مطبوعاتی بــرای پیگیری موضوع و رفــع موانــع احتمالــی وارد مذاکره بــا مقامات وزارت کار و نیز با شــخص محترم وزیر شــدند، اما با وجــود مواضع منعطــف انجمــن در چارچوب قانون، متأســفانه هنــوز گره ثبت انجمن گشــوده نشــده و اینگونه که مشخص است انتظار مسئولان وزارت کار از ترکیــب هیئتمدیــره، تفــاوت زیادی بــا اولویتبندی منتخبــان شــما در روز رأیگیری دارد. بر این اســاس منتخبان شــما در هیئتمدیره انجمن، ضمــن تبادلنظر با جمعــی از نامزدهای روز انتخابــات دوم دیماه 1٣95 به این جمعبندی رســیدند تا برای صیانــت از آرای شــما همکاران گرانقــدر، ادامــه پیگیری مراحل ثبــت را که اکنون خارج از ریل قانونی به نظر میرسد، به معرفی وزیر کار جدید در کابینه دوازدهم و مذاکره با ایشــان که امید میرود پایبندی بیشتری به قانون داشته باشند، موکول کنند. امیدواریم در ادامه این مســیر همانند گذشته از پشتیبانی صنفی شما برخوردار باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.