بحثها درباره مسائل داناشتگاه ه دارد هآزاادممچونانلااديامتهی پاسخ ميرزاده

Shargh - - صفحه اول -

ولايتي: فرزند ميرزاده خواسته بود با شركت خاصي قرارداد ببندند ميرزاده: بنده و فرزندانم درخصوص اين تهمتها گفتني ها داريم

شرق: حواشی و مشــکات درباره دانشگاه آزاد اسامی که مدتی اســت توفان تغييرات در آن وزيــدن گرفته، همچنان ادامه دارد. روز گذشته و در جديدترين رويداد مرتبط با مسائل اين دانشگاه، علیاکبر ولايتی، رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد، در مصاحبــهای با روزنامه کيهان اقدام به افشــاگری و بيان برخی موضوعات در رابطه با مســائل مالی دانشگاه و رئيــس معزول آن کرد. در مقابل نيز حميد ميرزاده با صدور بيانيهای بــه اين ادعاها واکنش نشــان داد. آنچه در ادامه آمده اســت جزئيات بخشی از مســائل مطرحشده از سوی ولايتی و پاسخ ميرزاده است. رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد در مصاحبه خود با کيهان گفت: بخشی از مشکل اصلی در اين ميان دخالت فرزندان آقای ميرزاده در امور دانشــگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کان است که اسناد همه اينها موجود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.