منماحصظولريهپيشنهدادرتاب جازارده ر هاماشنروتطپذ خيرافبتات

Shargh - - سياست -

مرجــان توحيدي: صــادق محصولي درخواســت مصطفي تــاجزاده مبني بــر انجام مناظــره درباره انتخابات سال 88 را به صورت مشروط پذیرفت. وزیر کشــور دولت محمود احمدينژاد در زمان انتخابات 88 گفته حاضر اســت با عبدالواحد موســويلاري وزیر کشــور دولت ســید محمد خاتمي مناظره کند. او همچنین اعلام آمادگي کــرده نمایندهاي را براي مناظره بــا مصطفي تــاجزاده، معاون وزیر کشــور دولت اصلاحات معرفي ميکنــد. تاجزاده اخیرا در حســاب توییتر خود نوشــته بود: «بــه عنوان رئیس ســتاد انتخابات کشور دولت خاتمي، محصولي وزیر کشور دولت احمدينژاد را درباره تخلفات انتخاباتي در سال 88 به مناظره دعوت ميکنم». اکنون صادق محصولي ضمن پذیرش این درخواست، مانند دیگر اصولگرایــان در روزهــاي گذشــته خــط تخلف در انتخابات 96 را در پیش گرفته و گفته بهتر اســت که وزیر کشــور روحاني نیز به درخواست مناظره رئیس ستاد رئیســي درباره تخلفات انتخاباتي پاسخ مثبت بدهد.

متن بيانيه محصولي

در بیانیــه دفتر صــادق محصولي آمــده: «بهتر بــود فردي مدعي مناظره در مــورد تخلفات فرضي و خیالي انتخابات در ســال 88 باشد که خود داراي ســابقه قابــل قبولي در زمینــه برگــزاري انتخابات ســالم بوده و در این زمینه با حکــم دادگاه محکوم بــه انفصال از مناصب دولتي نشــده باشــد». دفتر وزیر کشــور محمود احمدينژاد تأکید کرده: «آقاي مهنــدس محصولي به عنــوان وزیر کشــور دولت نهم آماده هســتند با وزیر کشور دولت آقاي خاتمي مناظــره نماینــد. همچنین ایشــان آمادهاند نماینده خود را براي مناظره با فرد درخواســتکننده مناظره معرفــي نمایند... به گــواه همه ناظــران بيطرف انتخابــات ســال 88 عليرغم همــه طراحيهاي پیچیده دشمن براي زیرسؤالبردن سلامت انتخابات از شفافیت مثالزدني برخوردار بوده است به طوري که عليرغم همه فضاسازيهاي دشمنان براي زدن اتهام تخلــف و تقلب هیچگاه مســتند قابل قبولي بــراي اتهامات مذکــور ارائه نگردیــد و اکنون آقاي تاجزاده براي تحتالشــعاع قراردادن درخواســت مناظره توسط ســتاد آقاي رئیسي در مورد تخلفات انتخابات اخیر، پس از هشت سال به فکر طرح چنین موضوعي افتادهاند».

پيشنهاد مناظره را چه کسي طرح کرد

پیشــنهاد مناظره درباره صحت و سقم انتخابات را ســیدصولت مرتضوي، نماینده رئیسي در جمنا و البته شــهردار مشــهد کلید زد. او که در دولت احمدينژاد ســابقه حضور در وزارت کشــور را دارد و رئیس ستاد انتخابات کشــور در انتخابات ســال 92 اســت، مدعي تخلفات گســترده در انتخابات سال 96 شده و پیشنهاد داده بود با وزیر کشور به منظور ارائه تخلفات انتخاباتي مناظــره برگزار کند. بعد از آن بود کــه تاجزاده هم در توییتــر خود پیشــنهاد مناظره دربــاره انتخابات 88 را مطرح کرد.

ماجراي مجلس ششم

صــادق محصولي کــه اکنون براي مناظــره درباره انتخابــات 88 اعــلام آمادگي کرده، تنهــا هفت ماه بر کرســي وزارت کشــور تکیه زد. در مقابــل، عبدالواحد موســويلاري از ســال 77 تا 84 به عنوان وزیر کشــور در کابینه اصلاحات حضور داشــت. محصولي در عین حال در دو جاي بیانیه خود به حکم انفصال از خدمت تاجزاده اشــاره ميکند. این حکم مربــوط به انتخابات مجلس ششم است. ماجرا هم به ابطال ۵34 صندوق یعنــي بیش از 700 هزار رأي از نزدیك به ســه میلیون کل آراي تهــران بازميگردد. این ابطال به درخواســت دبیر شوراي نگهبان صورت گرفت. با انصراف هاشمي، حدادعادل راهي مجلس ششــم شــد. در آن انتخابات تــاجزاده به عنــوان رئیس ســتاد انتخابات بــه اتهام تخلف انتخاباتي بــه دادگاه فراخوانده و به انفصال از خدمت محکوم شــد. بعد از آن تاجزاده به دلیل ابطال صندوقهاي رأي از آیتالله احمد جنتي شــکایت کرد. مشابه آنچه در جریان انتخابات مجلس ششم رخ داد، جریان اصولگرا انتخابات ریاســتجمهوري دوازدهم را مخدوش ميداند. این در حالي اســت دبیرشــوراي نگهبان با وارددانستن برخي ایرادها، سلامت انتخابات را تأیید کرده اســت. اما این موضوع از ســوي رئیسي و حامیان او همچنان دنبال ميشــود. اصرار بر تخلفات از ســوي اصولگرایان باعث شد تا تاجزاده هم خواستار مناظره شود،آن هم با صادق محصولي. اما محصولي چه کســي اســت. صادق محصولي از دوستان قدیمي محمود احمدينژاد اســت که انتخابات 88 با مدیریت او برگزار شد.

سوآپ و تکذيب آن

نــام محصولي وقتي بعد از مدتها بر ســر زبانها افتاد که احمدينژاد در ســال 84 او را به عنوان گزینه وزارت نفت بــه مجلس هفتم معرفي کرد. اما و اگرها درباره محصولي آنقدر شدت یافت که روز رأي اعتماد بــه صحن آمد، امــا در نهایت نامه انصراف نوشــت و مجلس را ترک کــرد. اما و اگرهایي هــم درباره ثروت محصولــي و ردش در پروندههاي ســوآپ نفتي وجود داشــت. کمالالدین پیرمؤذن نماینــده مجلس در این باره به ســایت انتخاب گفته بود: «من به عنوان فردي که در دهــه 70 در زمــان اســتانداري احمدينژاد در اردبیل، شــهردار بودم به نحوه عملکرد و ثروتاندوزي محصولي اشــراف کامل دارم ». نماینــده مردم اردبیل، نمین، نیر و ســرعین با بیان اینکه در زمان اســتانداري احمدينژاد در اردبیل امتیاز حمل مواد سوختي از باکو به نخجوان )طرح ســوآپ( به محصولي واگذار شــد، گفته بود: «رئیسجمهور وقت، زماني که امتیاز سوآپ نفت را به استان نوبنیاد اردبیل واگذار کرد، احمدينژاد بــه صورت غیرقانونــي آن را به محصولي ســپرد تا او از ایــن طریق به ثروتاندوزي بپــردازد». او حتي اعلام آمادگــي کرده بــود تا در این باره بــا محصولي رودررو مناظره کند. محصولي خود در مصاحبهاي این موضوع را تکذیب کرده و گفته بود: «اینکه بنده ســوآپ داشته باشم یک دروغ است. سوآپ در اختیار دولت بود و کار به این صورت بود که دولت به استانداري اجازه سوآپ داده بود و ما هم قرار بود به انجامشــدن این کار کمک کنیم. جالب اســت بدانید که در نهایت به ما ســودي نرســید ». محصولي متولد سال 1338 در ارومیه است. به دانشــگاه علم و صنعت که رفت، در حلقه دوستان احمدينــژاد و هاشــميثمره قرار گرفــت. خودش به خبرگزاري فارس گفته: «حضور من در ارومیه با تصدي فرمانداري ارومیه در ســال ۵9 و قبل از شــروع جنگ تحمیلي و ســپس معاونت سیاسي استانداري با حکم حضرت آیتالله مهدويکني- وزیر کشور وقت- بود.»

حاشيههاي سپاه اروميه

او درباره حضورش در سپاه ارومیه گفته بود: «من وارد ســپاه نشده بودم، تا مهرماه سال 60 که تصمیم گرفتنــد مناطق 10گانه ســپاه را راهاندازي کنند. خب سپاه اســتانهاي آذربایجانشــرقي، غربي و اردبیل، منطقــه پنج ســپاه شــد. فرماندهان ســپاه در مرکز به این نتیجه رســیدند که من در تبریز ســپاه منطقه پنــج را راهانــدازي کنم و به عنــوان فرمانده منطقه به خدمتگزاري مشــغول شــوم... آن زمان که سپاه ارومیه تصفیه شــد، شــهید مهدي باکري در شوراي فرماندهي ســپاه نبود که جزء تصفیهشدهها باشد. از سوي دیگر وقتي از افراد مورد اعتماد انقلاب، پیرامون افراد منحرف سؤال ميشد، این نکته مورد تأکید قرار ميگرفــت که برادران باکري جــزء منحرفین نبودند. ولي به خاطر فضایي که شوراي فرماندهي آن موقع پس از تصفیه ایجاد کرد، حمید باکري به همین دلیل از ســپاه رفتند. ولي شــهید مهدي باکري مدتي پس از تصفیه ســپاه، مسئولیت عملیات ســپاه ارومیه را بر عهده گرفت و بعد از شــدت جنگ تحمیلي، آقاي مهدي باکري به جنوب رفتند و در تیپ نجف اشــرف که برادرمان سردار شــهید احمد کاظمي فرماندهي آن را بر عهده داشــتند به عنوان جانشین به فعالیت مشــغول شدند». زماني که محصولي در ارومیه بود، احمدينژاد هم فرماندار ماکو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.