الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

بیتوجهی و بیمبالاتی صداوسیما واقعا جای تأســف دارد. چند میلیون نفر خواستار ربنای زیبا و ملکوتی اســتاد شجریان هســتند؛ اما واقعا کو گوش شنوا! اســتاد شــجریان همان آدمی است که در ســال 70 در یکی از کشــورهای اروپایی در حال اجرای کنســرت نگذاشت هیچکس شعاری بدهــد، ضمن اینکه ایشــان جزء قاریان برجســته است. حتی با اینکه ریاستجمهوری هم خواستار پخش ربنای ایشــان از صداوسیما شدند، ولی باز هم توجهی صورت نگرفت.

عباس توکلی شهمیرزادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.