حرکت لاکپشتی شاخص با مجامع همزمان شد

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

هرســاله با توجه به فرارســیدن فصــل مجامع، بورس با توقف و بازگشایی بسیاری از نمادها مواجه اســت که این فرایند با نوسان قیمتها همراه است. امسال اکثر شــرکتها سود بالایی را در مجامع خود تقســیم کردهاند که نســبت به سال گذشــته، نسبتا وضعیت مناســبتری داشــتند. این موضــوع بازار را تحتالشــعاع قــرار داده و شــاخص، رمقی برای افزایش ندارد و حرکتی لاکپشــتی را در پیش گرفته است.

شــاخص کل بورس در پایان معامــلات دیروز با افت 9۶.41واحــدی به رقم 80هــزارو 511.5 واحد رسید. برخی از کارشناسان معتقدند اصلاح شاخص طولانی شــده و دلیل آن نیز برگزاری مجامع اســت. علاوهبرایــن شــاخص قیمــت )وزنی- ارزشــی( با کاهش 3۲.7واحدی بــه عدد ۲7هزارو ۲۶0 واحد و شاخص آزاد شناور با کاهش 1۶5.09واحدی به عدد 87هزارو 74۲.4 واحد کاهش یافت.

در معامــلات دیروز بیش از 947 میلیون ســهم به ارزش دوهــزارو ۶33 میلیارد ریال معامله شــد که بیش از ۶18 میلیون ســهم به ارزش هزارو 5۶5 میلیــارد ریال در بورس تهران و بیش از 3۲9 میلیون ســهم به ارزش هزارو ۶7 میلیارد ریال در فرابورس دادوســتد شــد. در بورس تهران پربینندهترین سهام «خودرو» و در فرابورس نیز «ذوب» بودند.

دیروز نماد معاملاتی «پارســان» با ۲1.8۶ واحد، «تاپیکــو» با 19.۲1 واحد و «شــفن» بــا 14.03 واحد بیشــترین تأثیــر مثبت و «شــبندر» بــا 1۶.۲5 واحد، «شــتران» با 15.7واحد و «وبشــهر» با 15.38واحد، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل به ثبت رساندند. در بازار فرابورس نیز «مارون» با 0.3 واحد بیشــترین تأثیــر مثبت و «ذوب» بــا 0.71واحد، بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند و باعث شد شاخص فرابورس با افت 1.۶واحدی به رقم 915 واحد برسد. در معامــلات دیروز برترین صنعت، گروه شــیمیایی بود. پس از آن گروه خودرو و ســرمایهگذاریها قرار گرفتند. همچنین صنایع سایر معادن با 4.99 درصد، قند و شــکر با ۲.01 درصد و انتشــار و چاپ با 1.85 درصد، بیشــترین رشــد بــازار را از آنِ خــود کردند. بیشــترین افزایــش قیمــت را نماد «ثابــاد» با 4.99 درصد رقم زد و «کپارس» نیز با 4.99 درصد بیشترین کاهش قیمت را در بین سایر نمادها داشت.

در این معاملات، شرکت تأمین ماسه و ریختهگری با بیشــترین تقاضــای خرید و کاشــی پــارس نیز با بیشــترین تقاضای فروش مواجه شدند. بلوک صنایع آذرآب بــا 49میلیــونو 900 هزار ســهم بــه ارزش 1۶9میلیاردو ۶1 میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را رقم زد.

در ســوی دیگر بازار، شاهد انتشــار خبری مبنی بر تحویل یکهفتهای ســراتوی سایپا از سوی بورس کالا بودیــم. مدیرعامل بورس کالا بــا اعلام این خبر گفت: روز هشتم خرداد، برای نخستینبار 50 دستگاه خودروی سراتو، محصول شرکت سایپا با قیمت پایه 87۲میلیونو ۶04هزارو 44۶ ریــال در بورس کالای ایران عرضه شد که کل آن مورد معامله قرار گرفت.

گفتنی اســت، پذیــرش این محصــول در بورس کالای ایــران به منظــور تأمین مالی ســایپا از طریق انتشار اوراق سلف موازی صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.