انتخابات ریاستجمهوری تأملی بر دستاوردها

Shargh - - ديپلماسي -

علیاكبــر صالحی: ... این انتخابــات یک بار دیگر نشــان داد که ملت ایران در چارچوب نظام اسلامی مانند بسیاری از ملتهای علاقهمند به نظم، به دنبال ایجاد نظم سیاســی در برابر هرجومرج و اســتبداد اســت. این نظمپذیری و اعتقاد به مردمســالاری در نگاه اول امری ســاده و بدیهی به نظر میرســد، اما واقعیت آن است که مباحث فلسفه سیاسی از چنان پراکندگی و گستردگی برخوردارند که بسیاری از آنها در تناقض با یکدیگر ظاهر شــده و لــذا عمل به هر کــدام از آنهــا را بهصورت مجزا ناصــواب میدارد. بهعبارت دیگر مکاتب فلســفی که درصدد معرفی نظامهــای ایدهآل سیاســی برآمدهاند در نخســتین گام یعنی معرفی «ذات بشــر» به اختلاف میرسند. بهطور مثال، اگر توماس هابز ذات بشــر را شرور و بد معرفی میکند جان لاک نوع بشــر را صلحدوســت یا روســو آن را خنثی و درعینحال فرمپذیر از طریق آمــوزش در نظر میگیــرد. نتایج چنیــن مفروضات متناقضی منجر به آن شده که فیلسوفی مانند کانت نظام آنارشــی بدون حضور دولت که در آن آزادی و قانون بدون وجود نهاد قدرت تأمین شود را بهعنوان نظام ایدهآل بستاید و در مقابل در نظامهای توتالیتر افرادی مانند موسولینی و هیتلر نهاد دولت را عامل تقدیس و ستایش میپنداشتند. با عنایت به مطالب فوق به اعتقاد اینجانب، پیدایش مردمسالاری دینی در جمهوری اســلامی برآمده از درکــی اعتدالی از برآیند تئوریهای ناشــی از دانش و تجارب بشــری و نیز اعتقاد به حرکت در یک بســتر دینی بهدســت آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.