واکاوی اتهامات یک سخنران

Shargh - - ديپلماسي -

محمد پورحســينی: . . خبر، تکاندهنــده بود؛ نه به خاطر اتهامزنی به مســئولان دولتی کــه این امر، تازگی نداشته و دیرزمانی اســت که متأسفانه شاهد جابهجایی مواضع مدعی و مدعی علیه در موضوعات مختلف هستیم. خبر از آن جهت تکاندهنده بود که فردی ملبس به جامه مقــدس روحانیت، اظهاراتی کرده است که در فقه امامیه از آن به «افترا» یاد شده و در قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانه آن «نشر اکاذیــب» اســت و براســاس آن، مجازاتهایی برای مفتری اندیشیده شده تا ضمن تنبیه وی، از طرف دیگر نیز اعاده حیثیت شود. بر مبنای کلیپ صوتی منتشره، آقای نبویان در خلال سخنرانی خود در بیست و یکم اردیبهشت ماه 1۳۹٦ در فریدونکنار اظهار کردند: «... آمریکا اعلام کرده به شــرطی رابطه بانکی را با ایران قبول میکنم که شــما حاج قاسم سلیمانی را به من )آمریکا( کت بســته تحویل دهید. رفتند تعهدش را به آمریکا دادند و برگشــتند به خدا قسم! رفتند تعهد دادند به FATF، ســروران عزیز! وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده، حاجقاسم سلیمانی را. اسم حاج قاسم توی FATF آمده است. این دردها را ما باید کجا بگوییم».. .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.