تحریمهای جدید و رؤیاهای آمریکایی

Shargh - - ديپلماسي -

محمــد صرفی: ... چنــد روز مانده بــه انتخابات 2۹ اردیبهشــت اندیشــکده آمریکایــی خاورمیانــه درباره انتخابات ریاســتجمهوری ایران نشســتی را برگــزار کرد. علیرضا نــادر تحلیلگر اندیشــکده رند در بخشــی از ســخنان خود در این نشست به نکته جالبی اعتــراف میکند کــه گویای آینــده رؤیاها و برنامههای آمریکاست. وی میگوید: « فکر نمیکنم که آمریکا بتواند اوضــاع را در داخل ایران بهتر کند زیــرا اگر به تاریخ نگاه کنیــد تلاشهای آمریکا برای هرگونه مهندســی اجتماعــی یا مداخلــه در ایران عمدتا به شکست انجامیده است. درخصوص تغییر نظــام نیز باید بگویم که پایــداری این نظام برای من واقعا شــگفتیآور بوده است. سقوط این رژیم بارها پیشبینی شده است اما چنین اتفاقی نیفتاده است. من امیدوارم که نظام ایران تغییر کند. پدرم همیشــه به مــن میگفت من زنده نخواهم ماند که این تغییر را ببینم اما امیدوارم تو این تغییر را شــاهد باشــی. امیدوارم اما مطمئن نیستم که این تغییر در زمان من اتفاق بیفتد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.