«گداپروری رقیب» برنامه دولت دوازدهم شد!

Shargh - - ديپلماسي -

... دولــت که پیش از این زیر بــار درآمد بیش از ۷0 هزارمیلیارد تومانــی از محل هدفمندی یارانهها نمیرفــت و آن را عــزای دولــت میدانســت و در مناظرات ریاســتجمهوری نیز از رقبا سؤال میکرد که از کدام محــل میخواهید یارانه نقدی نیازمندان را افزایش دهید و ایــن حرکت رقیب را «گداپروری» و «فریــب و تخیل» میدانســت، حالا مدعی اســت منابع پنجبرابرکردن معیشــت اقشــار فقیر از همین هدفمندی یارانهها قابل تأمین است! هرچند نوبخت مصــداق «فقیر» را معلوم نکرده تــا احتمالا دولت بتواند در بزنگاهها از آن شــانه خالــی کند، اما نکته مهمتر اینکه مســولان دولتی و اقتصاددانان حامی دولت همواره توزیع یارانه را گداپروری و پولپاشــی رقیــب و منتقــد دولت دانســتند ولی حــالا همان گداپروری را برنامه رســمی دولت قرار دادهاند... در همین مناظرات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری جهانگیری و حســن روحانی پیوســته از رقبای خود ایــن ســؤال را میکردند که از کــدام محل درآمدی میخواهید یارانه نیازمندان را افزایش دهید... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.