پساانتخابات و هنرمندان

Shargh - - هنر - علی فرامرزی

انتخابــات ایــران در شــکلی قابلقبــول به ســرانجام رســید و مردم بــا گرایشهــای مختلف به کاندیداهــای خــود رأی دادنــد و چهــره دیگری از ایران را به نمایش گذاشتند؛ همان چهرهای که بسیاری در جهان ســعی در ندیدن آن دارند و تلاش در مخدوشکردن آن تا این مردمان را بهگونهای دیگر بنمایانند و چهرهای واژگونه به آن ببخشند.

امــا آنچــه در این میــان از نظر اهــل فرهنــگ و هنر بیشــتر از هر نمود دیگــری اهمیت دارد، حضور و تأثیــر هنرمنــدان و تعیینکنندگی حضور بر فضای انتخابات و بســیج مــردم در ایجــاد مــوج انتخاباتی اســت. در انتخابات اخیــر بیش از هر دوره دیگــری، هنــر هنرمندان و دایره تأثیرگذاریشــان بر اقشــار مختلف مــردم نمود داشــت و به چشــم میآمد. همانگونــه که از قبل هــم قابل پیشبینــی بود، این قشــر از جامعه فرهنگی توانســتند در بهصحنــهآوردن مــردم و ایجاد موج احساســی انتخاباتی نقشــی درجهاولی بــرای خود ایجاد کنند و یکبار دیگر نشان دهند که تا چه حد نسبت به جامعه و فعلوانفعالات آن حساس و کنجکاو هستند.

اهمیــت و تعیینکنندگی حضور هنرمنــدان تــا آنجاســت کــه در همایشی که وزیر ارشاد برگزار کرد، چهــار نفر از مهمترین وزرای دولت روحانی در کنار تعدادی از بازیگران سینمایی مینشــینند و به گفتوگو میپردازند. اگرچه نبود هنرمندانی از دیگر حوزهها در آن جمع نشــان از کملطفی وزارت ارشــاد به دیگر اقشــار فرهنگــی و هنــری ایــران دارد که این خــود ضعف مدیریتی دیگــر حوزههــا را نمایــان میکند؛ ولی بههرحال همیــن مقدار توجه نیــز میتوانــد اهمیت، جایــگاه و تأثیرگذاری قشــر فرهنگی و هنری را بــه نمایــش بگذارد یــا در دیگر سوی رقابت تبلیغاتی میبینیم که کاندیدایــی دیگر با خواننــده پاپی بــه صحبت و گفتوگو مینشــیند که هنــوز هیچیــک از آلبومهایش مجوز رســمی دریافت نکرده و این خود میتواند مقدمهای باشــد بر از زیرزمین به روی آن آمدن این نوع از موسیقی که ابزار بیانی قشر وسیعی از جوانان اســت. نکته مهم در این حضور این اســت کــه هنرمندان با وجــود همه کاســتیها و گلههایی که در بخشهای مختلف فرهنگی داشــتهاند و دارنــد، خصوصــا در حوزههایی مانند تجسمی، همچنان بــه وظیفــه اجتماعی خــود عمل کردهانــد و از این طریق یکبار دیگر جایگاه خود را متذکر شــدند. آنچه که انتظار میرود برای چهار ســال پیــشروی دولــت توجه بیشــتر و دائمــی به آن شــود، هم در جهت برنامهریزی و مدیریت است، هم در بخش تخصیص بودجه کافی.

وزیر ارشــاد از زمان تصدیاش به این پســت مرتب گفته است که میخواهــد برنامهریــزی و بخش مهمی از امور اجرائی را به دســت صاحبنظران و تشکلهای وابسته به هر رشــته هنری بسپارد. اینکه تا چه حد در این جهت حرکت عملی شکل گرفته اســت بنده بهدرستی نمیدانــم، ولی نکتــه تعیینکننده در ثمربخشــی چنین ایــدهای، نوع ترکیــب و چیدمــان چنیــن اتــاق فکرهایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.