اجرای اثر پیاتزولا برای عباس کیارستمی

Shargh - - موسيقي -

کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری «آرش گوران» شب گذشته کنســرت خود را در دو بخش به اجرا درآورد. در بخــش نخســت، «چهار فصل» با آهنگسازی «آستور پیاتزولا» - آهنگســاز صاحبنام آرژانتینیکه از ســوی آهنگساز روس «لئونید دســیاتنیکف» بازآفرینی شده به اجرا درآمــد و در بخش دوم کنســرت نیز «سمفونی برای ارکستر زهی» که به یاد نظامیگنجوی خلق شــده است بــا آهنگســازی «فکــرت امیرف»، آهنگســاز اهــل کشــور جمهوری آذربایجان، نواخته شــد. ایــن دو اثر که بــرای اولین بار در ایــران نواخته میشــدند، در حالی از سوی ارکستر فیلارمونیکِ تهران به اجرا درآمد که این ارکســتر اجرای چهارم خردادماه خــود را بــه «عبــاس کیارســتمی» -کارگردان فقید ســینما- تقدیم کرد. در این اجرا، پدرام فریوسفی بهعنوان سولیســت پیانــو حضور داشــت و «الســیو پیانلــی»، نوازنده ویلنســل ایتالیایی، نیز این ارکســتر را همراهی میکــرد. «ســمفونی برای ارکســتر زهــی» اثر فکرت امیرف، آهنگســاز آذربایجانی، به سمفونی نظامی هم شــهرت دارد. «آرش گوران» در زمان اجرای این بخش گفت: «میخواهم اجرای امشــب را به هنرمندی تقدیم کنم که هم جســمش و هم روحش سرشار از هنر است. من این اجرا را به عباس کیارستمی که همهچیزش هنر بود، تقدیم ميکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.