لغو افتتاحیه فیلمها در لندن

Shargh - - موسيقي -

شــرق: افتتاحیه فیلمهای متعددی در لندن در پي حمله تروریســتی به کنسرت منچســتر لغو شده است.به گزارش اســکریندیلی، پس از اعلام اینکه پــس از حمله تروریســتی به کنسرت منچســتر، یونیورسال مراسم افتتــاح فیلم مامی در لنــدن را لغو کــرده، کمپانــی بــرادران وارنــر نیز همیــن تصمیــم را بــرای فیلم «زن شــگفتانگیز» گرفت و علاوه بر این دو فیلم گیشهپسند، برنامه افتتاحیه فیلمهــای دیگری نیــز در لندن لغو شــده اســت.نتفلیکس برنامه خود بــرای افتتاحیه فصل پنجم «نارنجی سیاه جدید است» را لغو کرد و برنامه «گلاو» محصــول دیگر نتفلیکس نیز که قرار بــود سهشــنبه افتتاحیهای مفصل در کورسون میفر لندن داشته باشد، لغو شد. در عین حال «بئاتریس ســر شــام» فیلمی که قرار است در جشــنواره فیلم ساندنس لندن اکران شود، طبق برنامه از پیش تعیینشده جشــن افتتاحیه خواهد داشــت اما برنامه فرش قرمز محدودی را تدارک دیده است. ســخنگوی این جشنواره گفت: جشنواره فیلم ساندنس لندن از اول تا چهارم ژوئن برگزار میشــود و برنامه افتتاحیه بئاتریس ســر شام طبق برنامه انجام میشود. وی تأکید کرد همه این برنامهها با رعایت شدید اقدامات امنیتی انجام ميشــود. در حمله دوشنبهشــب هفتــه پیش به کنســرت موســیقی پاپ در منچستر 22 نفر کشته شدند. در پی این حمله سطح رعایت نکات امنیتی در بریتانیا از حالت شــدید به بحرانی افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.