ماراوی را پس بگیر

Shargh - - روزنامه - عکس: آسوشيتدپرس

تعدادی از ســاکنان ماراوی صبح از خواب بیدار شدند و با جسدهای بیسر تعدادی دیگر از دوســتان و آشنایانشان روبهرو شدند.

سرهای بریده، یادآور حضور داعش است. پای داعش به ماراوی در فیلیپین هم باز شــده اســت؟ دولــت فیلیپین که خیلی جــدی معتقد اســت بله! از آن روز تــا به حــال ارتــش فیلیپین در گوشــهوکنار شــهر در حال رزم است تا این شــهر را پس بگیرد. نفوذ داعش در ماراوی به حدی است که شهر از کنترل دولت فیلیپین خارج شــده و در دست شبهنظامیانی است که خود را منسوب به داعش میخوانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.