من منچستر را دوست دارم

Shargh - - روزنامه - عکس: اينديپندنت

یک هفته بعــد از فاجعــه مرگبار تروریستی سالن موسیقی شهر منچستر، مسابقه دوی منچستر بزرگ برگزار شده و بسیاری از شــهروندان این شهر در آن شرکت کردهاند.

بنرهــای «من منچســتر را دوســت دارم» بــزرگ و متنــوع در سراســر این شهر نصب شــده تا شاید ساکنانش غم ازدســتدادن جمعی از همشهریها را فرامــوش کنند. علاوه بــر بنرها، حضور پررنگ مأموران پلیس در سراســر مسیر مســابقه به چشــم میآیــد. دوندهها بــه یــاد قربانیــان حادثه تروریســتی کنســرت آریانــا گرانده در این مســابقه شرکت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.