سلطانیفر: مرهون آرامش و امنیتی هستیم که امام )ره( به ما اعطا کرد

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: اگر امــروز حال ورزش خوب اســت، مرهون آرامش و امنیتی است کــه امام خمینــی )ره( به ما اعطا کــرد. به گزارش ایســنا، دوشنبهشــب و در آســتانه بیستوهشتمین ســالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی)ره(، جامعــه ورزش و جــوان به دیــدار یادگار ایشــان حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسن خمینی رفتند. در این دیدار مســعود ســلطانیفر ضمن تســلیت ســالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( و تأکید بر استفاده از فیوضات ماه مبارک رمضان، به مقایسه حضور قبل و بعد از انقلاب کاروان ایران در المپیک پرداخت و گفت: از 1۶ المپیکی که حضور داشتهایم، هشــت دوره بعــد از انقــلاب بــوده و ســهچهارم مدالهای ما هم بعد از انقلاب کســب شــده است. از 18 مــدال طلای ما 14 مدال بعــد از انقلاب بوده اســت. در المپیک ریو بیشــترین تعداد ورزشــکار را داشتیم و قدرتمندانه برای بازیهای آسیایی جاکارتا 2018 آماده میشویم. بســیار امیدواریم در المپیک 2020 توکیو در دو، سه رشته جدید مثل سنگنوردی، تیراندازی و کاراته صاحب مدال شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.