در صورت انحلال نفت تهران صبا یا گلگهر لیگ برتری میشوند

Shargh - - ورزش -

مشــاور ســازمان لیگ درباره احتمــال انحلال تیم نفت تهران توضیــح داد. غلامرضا بهروان در گفتوگو با فارس، درباره نامه اولتیماتوم ســازمان لیگ به باشــگاه نفت تهران و احتمال انحلال این باشــگاه، گفت: «درصورتیکه نفــت تهران منحل شود، دو نظر کارشناســی وجود دارد؛ نظر اول این است که تیم صبای قم که آخرین تیم سقوطکرده بوده در لیگ برتر ماندگار خواهد شد؛ اما نظر دیگر این اســت که یک تیم دیگر از لیگ دســته اول به لیگ برتر بهجای نفت میآید که در آن صورت تیم گلگهر ســیرجان جانشــین نفت تهران در صورت انحلال میشود. بااینحال باید ببینیم درصورتیکه نفت تهران بــه فعالیتش ادامه ندهــد و این تیم منحل شــود، کدامیک از این دو نظر کارشناسانهتر و بــا قوانیــن AFC همخوانتر اســت، زیرا AFC میگویــد ارزش تیمهــا در دســتههای مختلــف متفاوت است ». سازمان لیگ به باشگاه نفت تهران فرصتــی یکهفتــهای داده تا بــرای تمدید پروانه فعالیت خود اقدام کند و در غیراینصورت سهمیه آسیاییاش گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.