صلح مسلح

Shargh - - سیاست -

از ايــن لحاظ، آن نگرانی ]نگرانی افکار عمومي ايران از خريدهاي تسليحاتي عربستان[ را مثبت ميدانم؛ بلکه ما را سر عقل بياورد.

ذاكريان: يک نکته ديگر عرض کنم، سياســتهاي يک کشور و يك نظــام قوي، صرفا بر پايــه ارتباط يا خصومت با يک کشــور که از اعضاي سازمان ملل متحد است، شکل پيدا نميکند. ما ۱۹۱ کشور در نظام بينالملل داريم که قدرتهاي آنها متفاوت اســت. طبعا پنچ قدرت اصلي مهمترين هســتند. در منطقه ما عربســتان يک بازيگر مهم محسوب ميشود؛ ولي يک هژمون نيست. در منطقه ما هژمون وجــود ندارد. در اين منطقه اســرائيل يک بازيگر مهم اســت و چندين جنگ را صورت داده اســت. ترکيه بازيگر مهمي است اما حُسن جمهوري اسلامي ايران و اعتبار جمهوري اسلامي ايران، عقلانيتي است که ميداند )پس از جنگ تحميلي( در روابط با کشــورها بايد به همه بازيگران توجه کــرد. بنابراين من اعتقاد ندارم سياست خارجي ما صرفا بايد روي حل مشکل با يک کشوري که بدنامترين کشور در نظام بينالملل است، متمرکز شود. معتقدم اســرائيل ناقض حقوق بينالملل است. درباره عربستان سعودي نبايد دچار افراطزدگي بشــويم. اين را همين حالا هشدار ميدهم. ما جغرافياي خودمان را نميتوانيم تغيير دهيم. من از طرفداران ارتباط با غرب هســتم، نه فقط غرب بلکه ارتباط با شــرق و تمام کشــورها، اما متوجه اين هســتم که جغرافياي ما در اروپا نيست؛ جغرافياي ما در خليج فارس است. وقتي جغرافياي ما در خليج فارس است بايد توجه داشته باشيم که همسايه دائمي عربستان و پاکســتان هســتيم. بنابراين بايد دقت داشــته باشيم در مواضع خودمان در ســطح بينالمللي دقت کنيم. من با آقاي مجلســي کاملا موافقم که مواضع ما بايد بر مبناي حقوق بينالملل باشــد؛ احتــرام به حقوق بينالملل، اصل دفاع و امنيت ملي و اصل رفاه براي مردم. اين سه را بايد دنبال کنيم.

وقتي صحبت از جنگ ميشــود يعني ديپلماســي شکســت خورده است. بنابراين من ميگويم بايد تا آن جايي که ميتوانيم به سمت ديپلماسي حرکت کنيم. حالا اين ديپلماسي ابعاد متعددي دارد و ما از همه ابعاد ديپلماســي خود درباره عربستان استفاده نکرديم. آخرين نکته هم اين است که ما مسلمان هستيم و پيش از اينکــه ما از قرابت خود با پيامبر و ائمــه معصوم بگوييم، آنها در همان ســرزمين بودهاند. بنابراين بايد تمــام تلاش خودمان را بکنيم که سوءتفاهمهاي خود را با سعوديها برطرف کنيم و وارد مذاکره با برادران سعودي خود بشويم.

تفرشــي: نکتهاي را در تأييد حرف دوستان بگويم. آيه قرآن داريم که «يا ايهــا الذين آمنوا لم تقولون مــا لا تفعلون» يعني کاري را نميخواهيد بکنيد، نگوييد. ما نبايد در تکرار فرازهايي که در دستور کار ما قرار ندارد ســماجت کنيم. اگر نميخواهيم به جايي حمله کنيــم، لزومي ندارد بــه واژههاي هزينهزايي چون محو متوســل شويم. به اعتقاد من بايد اســتراتژي «ابهام در امنيت» را هميشه رعايت کنيم، قطعا اتخاذ راهکارهاي منتج به شــفافيت مطلق يا ‪full transparency‬ خــود ميتواند به ظرفيتي منفي عليه امنيت کشــور تبديل شــود. بهعبارت ديگر نه اينکه شفاف نباشيم، بلکه شــفافيت را در چارچوب اصول امنيتي کشــور مديريت کنيم. در زمان هانس بيليکس رئيس اسبق آژانس بينالمللي انرژي اتمي آنقدر از عراق بازرســي کردند تا نهايتا بعد از اتمام بازرســيهاي فراگير حمله به عراق شــروع شــد. براي هميــن متوليان امر بايد بحــث «ابهام در امنيت» را جدي بگيرند. بحث اســرائيل بســيار پيچيــده و ظريف اســت. الان غزه به بزرگترين زنــدان باز جهان تبديل شده است. اسرائيل بزرگترين عامل وتوشدن قطعنامههاي شوراي امنيت اســت. ببينيد يک legality داريم يک ،legitimacy بله در چارچوب ســاختار ملل متحد شــما با وتوکردن و ذيل le- gality و ترتيبات حقوقي ميتوانيد جلوي صدور قطعنامه شوراي امنيت را بگيريد، اما مشــروعيت مســتتر در اراده ساير کشورهاي جهــان و ديگر اعضاي شــوراي امنيــت ذيــل legitimacy چه؟ عرف و ايمان مردم بــه اين قطعنامه چه؟ امروزه هزينه وتوکردن قطعنامههاي شوراي امنيت بسيار افزايش يافته است. من در يک سخنراني خارج از کشور هم که داشتم بر همين نکته دکتر ذاکريان تأکيد کردم و گفتم اينها همسايگان بلافصل ما هستند. افغانستان و عراق براي ما مانند کانادا براي آمريکا و آلمان براي فرانسهاند و نميتوانيم نسبت به آنها بيتفاوت باشيم. بنابراين ما بايد به دنبال صلح در منطقه باشيم تا توريســت بيايد، سرمايهگذار بيايد. حتي شکلگيري يک عربستان ضعيف و بدبخت نبايد اولويت و خواسته قلبي ما باشد. بايد اين نکته را به درستي و ميان کشورهاي منطقه جا بيندازيم. نهايتا معتقدم جمهوري اسلامي ايران ذيل استراتژي قدرت منطق خويش و استفاده حداکثري از فضاي مجازي قادر به ايفاي نقش گستردهاي در زمينههاي مختلف خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.