خبرهاي اقتصادي سخنگو

Shargh - - سیاست -

چنــد روز پيــش، رئيسجمهور تلفني با رؤســاي جمهور فرانســه و جمهــوری آذربايجــان و امير قطر صحبــت کرد و اظهارنظــر وزير خارجه عمــان را هم شنيديم. نشان داده شد شويي که در عربستان با حضور ترامپ برگزار شــد، بر ســرمايهگذاري خارجي در ايران تأثير ندارد و به منزله اراده همه کشورهاي عربي نيست.

براي ســرمايهگذاري خارجي، بايــد ديوار تحريم را ميريختيم که اين کار هم صورت گرفت. در ســال ۹۲ کل مجوز سرمايهگذاري خارجي ۱.4 ميليارد دلار بود که در سال ۹5 به ۱۲ ميليارد دلار؛ يعني نزديک به ۱0 برابر، افزايش يافته است.

براي اينکه تا پايان برنامه ششم به رشد ۸.۶ درصد برسيم و ۹55 هزار فرصت شــغلي بيافرينيم، نيازمند ســالانه 770 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري هستيم که بخشــي از آن از محل سرمايهگذاري خارجي است و براي دستيافتن به آن نياز به تعامل سازنده با حفظ اصول و ارزشها داريم.

يك ميليونو ۹۶4 هزار تن گندم به ارزش دو هزارو 57۱ ميليارد تومان از کشــاورزان خريداري شده؛ هزارو ۲۹۸ ميليارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و هزارو ۲75 ميليــارد تومان باقي مانده اســت که برنامهريزي شــده و بازپرداخت ميکنيم. پيشبيني ما بر اســاس روند گذشــته، اين اســت که ۱۱ ميليون تن براي ســال ۹۶ خريــداري کنيم که ارزش آن ۱5هزارو ۲5۲ ميليارد تومان است.

قرار نيســت دولت پولي از صندوق توســعه ملي برداشــت کند. دولت هر ســال يک ورودي به صندوق دارد و بخشي از پول را ارزي و ريالي تسهيلات ميدهد. طبق قانون برنامه، ۱0 درصد از مبالغي که به صندوق واريز ميشــود، به صورت ريالــي براي بخش صنعت و ۱0 درصد براي کشــاورزي داده ميشود و بقيه ارزي اســت. حالا حکم تکميلي آمده که بهجز آن ۱0 درصد و بخــش ارزي، بتوانيم ۱.5 ميليارد دلار از پول صندوق را تسهيلات بدهيم.

افزايــش يارانه مســتمريبگيران باعــث افزايش تورم نخواهد شــد؛ تورم ريشــههاي ديگري دارد. اين حرف نادرستي است که تورم دو برابر ميشود و اينکه انتظارات تورمي را بالا ببريم، کمکي به جامعه نميکند. همين شايعه افزايش تورم ممکن است التهاباتي ايجاد کند که برخي رســانهها به آن دامن ميزنند. ما شاهد نرخ کاهنده تورم بودهايم که در ارديبهشت 7.۱ درصد بــوده و دولت همچنان سياســت مهار تــورم را دنبال ميکند.

سامانه کارورزي متوقف نشده و از مصوبات شوراي عالي اشتغال اســت و دولت موظف است از دو مسير پرداخت حق بيمه سهم کارفرما و طرح کارورزي براي فارغالتحصيلاني که مدرک دارنــد و نياز به کارآموزي دارند، اين طرح را انجام دهد. اينها طرحهايي است که دولت در حال تمهيد مقدمات براي اجراي آنهاســت. البته کانديدايي در انتخابات در ســايتي ثبتنام ميکرد که اين اشــکال بود؛ ولي دولت مستقر ميتواند اين کار را انجام دهد.

درباره اينکه گفته ميشــود مستمري مددجويان کميتــه امداد بهجاي افزايش، قطع شــده اســت؛ ماه اول افزايش اين اتفاق افتاد که موجب نگراني ما شــد؛ اما بعدا مســئولان کميته امداد متوجه شــدند آن 70 هزار تومان را خودشــان بايد پرداخت کنند و مابقي تا ۲40 هزار تومان را دولت پرداخت ميکند. قرار اســت مســتمري اين عزيزان افزايش پيــدا کند نه اينکه قطع شود.

مکانيســمي طراحــي شــده کــه وزارت تعاون و سازمان هدفمندي يارانهها، يارانه کساني که استحقاق دريافــت يارانه را دارند، دوباره برقرار ميکند. کمااينکه از ميان 4.5ميليوننفري که يارانهشــان قطع شده بود، يارانه حدود ۱.5 ميليون نفر برقرار شد و هر ماه سازمان هدفمندي يارانههــا، يارانه تعدادي را که قطع شــده است، پرداخت ميکند.

در واکنــش به صحبتهاي خزانهداري آمريکا در موضوع بازنگري مجوز فروش هواپيما به ايران: قطعا اگر بخواهند چنين اقدامي کنند، عکسالعمل مناسبي خواهيم داشــت. اين امر اگر به معنــي تحريم مجدد باشــد، وزارت خارجه با مفاد برجام مقايســه ميکند و ســازوکاري طراحي شده که اگر کشوري بخواهد نقض برجام کند، با چه ترتيبي با آن برخورد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.