)آگهی تجدید مزایده(

Shargh - - سیاست - شهرداری خاش

شــهرداری خــاش در نظــر دارد به اســتناد مصوبه شــماره ۱0۶ ۱۲/۹5(/۹( شــورای محترم اسلامی شهر خاش نســبت به واگذاری زميــن چمن مصنوعی واقع در خيابان فردوســی محله ريگ آباد را از طريق مزايده به بخش خصوصی با شرايط ذيل واگذار نمايد. ۱. متراژ زمين مورد اجاره ۹00 متر مربع می باشد. ۲. سپرده شرکت در مزايده 5٪ قيمت پايه می باشد که می بايستی به صورت تضمين نامه بانکی و يا رســيد بانکی که وجه آن به حساب شــماره 0۱05۶۱457۳004 شــهرداری نزد بانک ملی شــعبه مرکزی خاش واريز شده باشد. ۳. آخريــن مهلت جهت شــرکت در مزايده ده روز پس از انتشــار آگهی نوبت دوم می باشد. 4. شــرکت کنندگان می بايست پيشــنهادات خود را همراه سپرده در مزايده - حداکثر تا آخرين مهلت اعلام شــده در پاکات سربسته که به صورت )الف( شامل قبض ســپرده واريزی به نام شهرداری خاش و )ب( شــامل اســناد و مدارک تحويلی کپی شناسنامه و کارت ملی و )ج( فرم مربوط به قيمت پيشنهادی می باشد قرار داده و به دبيرخانه شهرداری ارائه و رسيد دريافت دارند. 5. شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. ۶.شــرکت کنندگان در مزايده بايد نسبت به تحويل اسناد در مزايده از شهرداری خاش اقدام نمايد. 7.هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.