جلالخالق از اینهمه هوش

Shargh - - صفحه اول - رضا سليماني

پس از اقدام ناپســند انجامشــده در راهپيمايــي ضدصهيونيســتي روز جهاني قدس، يعني ســردادن شــعارها و انجــام اقدامــات ساختارشــکن و انحرافــي عليــه رئيسجمهوري منتخب اکثريت مردم که براســاس اصــل 113 قانون اساســي، شــخصيت دوم کشــور محســوب ميشــود، معــاوناول محترم ايشــان و نايبرئيس مجلس، برخي کارشناسان زبده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.