تسلیم پیام روحاني به رئیسجمهوري فرانسه

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

ســفر پنجروزه وزير خارجه ايران به سه کشور اروپايي روز گذشــته به پايان رسيد. محمدجواد ظريف که از روز دوشنبه به آلمان، ايتاليا و فرانسه سفر کرده بود، روز گذشته و بعد از دو روز اقامت در پاريس، پس از ديدار با رئيسجمهور فرانسه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.