به نظر میرسد فتنهای جدید در پیش است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

معاوناول قوه قضائيه بــا بيان اينکه بنیصــدر خودخواه و مغرور به رأی مردم، شــروع به توهين و تخريب افراد و نهادهای انقلابی کرد و بهجای حل مشــکلات مردم، آنها را تحقير کرد، گفت: «امروز تخريب عليه سپاه، بسيج، افراد مؤثر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.