بيرق ش شمکصلسآزاتدهدداعش

Shargh - - سیاست -

شرق: موصــل بالاخره پس از سه سال از دست داعش بيرون آمد و به آغوش عراق بازگشت. رئيسجمهوري در واکنش به اين اتفاق در توييتي آزادســازي موصل را تبريک گفت. حســن روحاني درباره آزادســازي موصل نوشت: «نسيم آزادي در موصل بعد از سه سال اشغال و خشــونت و کشتار، بر مردم زجرکشــيده آن ديار و بر مردم عــراق، ايران و منطقه مبارک بــاد». او همچنين در پيامهايي جداگانه به «حيدر العبادي» نخســتوزير عراق، «فواد معصوم»، رئيسجمهوري عراق و حضرت آيتاللهالعظمــي سيســتاني آزادي موصــل را تبريک گفت. وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه در بيانيهاي کوتاه اعلام کرد که «بعد از بازپسگيري مسجد بزرگ تاريخي النوري در بخش قديم شــهر موصل، گروه موســوم به «دولت اسلامي داعش» در موصل مرکز استان نينوا در شمال عراق براي هميشه پايان يافته است».

بــه گزارش «ايرنا» اين بيانيه اضافه کرده اســت که گروه تروريســتي داعش در شــهر موصــل ديگر هيچ منطقهاي تحت تصرف ندارد و ازهمگسســتگي بزرگي در صفــوف عناصر اين گروه تروريســتي وجــود دارد. وزارت دفاع عراق تأکيد کرده اســت که نيروهاي عراق تا اعلام نهايي پاکســازي کامل موصــل از وجود گروه تروريستي داعش، فاصله زيادي ندارند.

روحانــي در پيامــش خطاب به «حيــدر العبادي» نوشته است: «آزادســازي بزرگترين شهر تحت کنترل داعش در عراق و پايان مظلوميت مردم آن و رهايي از زير يوغ جنايت و خشــونت بينظير در تاريخ سدههاي اخير منطقه را به جنابعالي و مردم عزيز عراق تبريک ميگويــم. ايــن پيروزي عظيــم که به يُمــن همکاري، هماهنگــي، فــداکاري و تلاش مردم ســختکوش و نيروهاي نظامي و حشدالشــعبي قهرمان و با حمايت کشورهاي همسايه انجام گرفت، نشانگر اهميت مبارزه واقعي با جنايتکاراني اســت که خشونت و آدمکشي را ظالمانه به نام اســلام به نمايش گذاشــتند. جمهوري اســلامي ايران خود را در اين شــادي و رهايــي از بند قســاوت و درندهخويي شريک دانسته و آمادگي خود را براي تداوم مبارزه همهجانبه با اين جنايتپيشــگان در تمام منطقه اعلام ميدارد .»

رئيسجمهــوري همچنيــن خطــاب بــه «فــواد معصوم» نوشته «آزادســازي موصل و گامهاي نهايي در پاکسازي اين شــهر تاريخي را به جنابعالي و مردم عراق تبريک ميگويم. تحــولات مثبت امنيتآفرين در کشــور عراق و پيروزي در مبارزه بيامان با تروريســم و افراط، حاصــل تلاشهاي بيوقفه مــردم و نيروهاي نظامي و کمک کشــورهاي همســايه در زدودن پيکره

وحشــت داعش و نابودي حاميان و منابع آنان اســت. بديهي اســت با همين اســتواري و صلابت در مبارزه با تروريســم، خواهيم توانســت منطقــه خاورميانه را به امنيــت و صلــح بازگردانده و مردم مظلوم مســلمان آن را از کابوس جنگ و کشــتار، رهايي بخشــيم. براي جنابعالي ســلامتي و شــادکامي و بــراي مردم عراق سربلندي و سعادت آرزومندم .»

در پيام روحاني به آيتاللهالعظمي سيســتاني هم آمده اســت: «پيروزي مردم عراق و آزادســازي شــهر موصــل، يک بار ديگر جايگاه مرجعيــت و فتوا را براي جهانيان روشن کرد. سه سال پيش در روزهاي نااميدي و هرجومرج، اين حوزه و مرجعيت بود که اميد و اراده لازم بــراي مبارزه را به جامعه عراق برگرداند و موجب حرکت مردم و ارتش در برابر متجاوزان شد. اينجانب ضمن تبريک اين پيروزي بــزرگ به جنابعالي و مردم عراق، بــراي حضرتعالي ســلامت و دوام توفيقات و براي مردم سربلندي آرزو مينمايم.»

مســجد تاريخي النــوري کــه ابوبکــر البغدادي، سرکرده گروه تروريســتي داعش، در ژوئن 2014 دولت خودخوانده خود را در آن اعلام کرده بود، براي عناصر داعــش اعتبار معنــوي ويژهاي داشــت و براي همين بيشــترين مقاومت را در حفظ اين موضع از خود نشان دادند. عناصــر اين گروه وقتي متوجه شــدند که ديگر قــادر به حفــظ اين مکان نيســتند، هفته گذشــته اين مسجد تاريخي و گلدسته آن را منفجر کردند. نيروهاي سازمان مبارزه با تروريسم روز پنجشنبه اولين نيروهاي مســلح عراق بودند که به اين مکان کــه بر اثر انفجار داعش، آوار شده است، رسيدند. تلويزيون دولتي عراق بازپسگيري مسجد النوري و گلدسته الحدبا را بهمثابه پايان «دولت خرافهاي داعش» دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.