انتخابات امسال به عزت نظام و رهبری اضافه کرد

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

معــاون اول رئيسجمهور گفت: انتخابات امسال به عزت نظام و رهبــری اضافه کرد بنابراين بايد قدردان اين مردم که همواره آگاهانه در مواقع حساس در صحنه حضور میيابند، باشيم.

اســحاق جهانگيری در شــورای اداری اســتان گيلان بــا بيان اينکه ســرمايه اجتماعی کشــور بر اثر انتخابات بالا رفته اســت و شرايطی را فراهم کرد که با اتکا به اين سرمايه از خيلی از مسائل و مشکلات کشور عبور کنيم، تصريح کرد: با آگاهی و سرمايه اين انتخابات همه بايد دست در دســت هم برای تغيير و تحول گام برداريــم و چالشها و تنگناهای کشور را به سمت حل مسائل سوق دهيم.وی با بيان اينکه درحالحاضر منطقــه ناآرام و ملتهب اســت، بيان کرد: ما در منطقه حساســی قرار گرفتهايم و بايد از امنيت کشور حفظ و حراست کنيم. مديران آمريکا هر روز در منطقه دســت به تحرکات مختلف میزنند تا امنيت پايدار ايران را برهم بزنند ولی نمیتوانند، بايد کمک کنيم تا با شرايط خاصی که در منطقه وجود دارد، کشور را از چالشها دور کنيم.

جهانگيری با بيان اينکه در مســائل اقتصــادی نيازمنديم که اقتصاد کشور را به نقطهای برسانيم که بیکاری را در کشور تقليل دهيم، تصريح کرد: امروزه گفته میشــود نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد است و بيش از 25 درصد بیکاران ما از فارغالتحصيلان دانشگاهی هستند.

وی اضافــه کرد: رفــع بیکاری نيازمند رونــق توليد داخلی و جذب ســرمايهگذاری است. راهکار افزايش توليد و ســرمايهگذاری هم توجه به بخش خصوصی اســت؛ در اين راستا بايد تعامل خوبی با دنيا داشته باشــيم تا بتوانيم ســرمايه جذب کنيم.معاون اول رئيسجمهور گفت: همه کشور بايد در يک راستا قرار گيرند تا کشور به چالشهای اقتصادی بپردازد. سياســتهای اقتصادی بايد قدرت اجماعسازی داشته باشند؛ در دولت برنامههای خوبی تدوين شــده اســت. جهانگيری اضافه کرد: در پايان ســال گذشــته در شــاخصهای اقتصادی نظير سرمايهگذاری، نفت، گاز، صنعت، معدن، کشــاورزی و... کشور وضعيت خوبی پيدا کرد و با رشــد مواجه بود. از جمله اهدافی که در ســال 95 پيشبينی شد، بهرهبرداری از پنج هزار واحد توليدی در کشور بود که بيش از پنجهزارو 500 واحد توليدی در کشــور به بهرهبرداری رسيد. برای سال جاری هم بهرهبرداری از بيش از شش هزار واحد توليدی پيشبينی شده است که گيلان بايد در اين راستا جايگاه خود را پيدا کند.

وی با بيان اينکه در ســال جاری هم سياســتهای جديدی را اعلام کردهايم، افــزود: دولت در مقطعی قرار گرفته که پايان دولت يازدهم و تشکيل دولت دوازدهم اســت، قطعا با تشکيل دولت دوازدهم اجرای برنامهها سرعت بيشتری پيدا میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.