کمك ايران نبود بغداد سقوط ميکرد

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

رئيس مجلس شوراي اســلامي گفت: آمريکا ادعــاي مبارزه با داعــش ميکند و اين يک لفاظــي اســت؛ زيرا بــه ديگر تروريســتها کمک ميکنــد و اين مســير بــراي آمريکا مفيــد نخواهد بود. دکتــر علي لاريجانــي در گفتوگو با شــبکه تلويزيوني CNN در ســئول پايتخت کرهجنوبي، در پاسخ به سؤالي پيرامون قانون ممنوعيت سفر اتباع برخي کشــورها به آمريکا اظهار کــرد: «در صحنه بينالمللي به يک ديپلماســي خــلاق نياز داريم نه يک ديپلماسي ماجراجويانه، ايجاد ممنوعيت سفر براي اتباع برخي کشــورها ديپلماسي خلاق نيست بلکــه اقدامي واپسگرايانه اســت و آنها مســئله مبارزه با تروريســم را بهانهاي بــراي اين کارها قرار دادهاند».

وي افزود: «تروريستها در منطقه بيداد ميکنند ولي برخورد جدي از ســوي آمريکا با آنها مشاهده نکردهايم. آمريکا ادعاي مبارزه با داعش ميکند اين يک لفاظي اســت؛ زيرا به ديگر تروريستها کمک ميکند و اين مســير براي آمريکا مفيد نخواهد بود. تروريستها در هر جايي که بتوانند اقدام ميکنند».

رئيس مجلس شــوراي اســلامي با بيان اينکه «ايجاد ممنوعيت براي ســفر اتباع برخي کشــورها باعث سرکوب اقدامات تروريستي نميشود»، افزود: بيشتر از آنکه اين اقدام مبارزه با تروريسم باشد، يک ژســت اســت، از طرف ديگر بايد توجه داشــت که تروريستها با پاســپورت عادي سفر نميکنند و در نتيجه ميتوان گفت ايجــاد چنين محدوديتهايي براي اتباع برخي کشــورها تأثيــري در جلوگيري از اقدامات تروريستي نخواهد داشت.

رئيس مجلس شــوراي اســلامي با بيان اينکه «تعــداد زيــادي از برنامههاي تروريســتها براي انجام عمليات در ايران خنثي شــده است»، گفت: در کارهاي تروريســتي ممکن است آنها از رخنهاي اســتفاده کنند، ولي آن چيــزي که اهميت دارد اين اســت که تروريستها ميخواســتند تعداد زيادي عمليات انجام دهند که از آنها جلوگيري شد».

وي در پاســخ بــه ايــن ســؤال کــه از تکــرار عملياتهاي تروريســتي نميترسيد؟ گفت: «ترسي نداريــم؛ زيــرا سيســتمهاي امنيتي ايران اشــراف اطلاعاتــي خوبي دارند و ما هــم مراقبت ميکنيم؛ همچنان که آمريکا و اروپا مراقبت ميکنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.