يک روز هم نوبت شما ميشود آن هم با رأي داوطلبانه مردم

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

حســين مرعشــي در مراســم تجليل از فعالان ســتاد روحاني در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم در کرمان گفت: دوســتان اصولگرا، اشتباه برخي از شما هم اين اســت که مردم را دستهبندي و طبقهبنــدي ميکنيد و مخلوقات خــدا را از زاويه افکار خودتان بهشــتي و جهنمي تلقــي ميکنيد و اين ديدگاه هيچ تناســبي بــا اصولگرايي و رابطهاي با تعاليم دينــي ما ندارد. ايــن ديدگاهي که خود را برتر، متدينتر و انقلابــي و اصيل ميدانيد و ديگران را منحرف، ربطي به تعاليم اسلام و خط امام ندارد، ايــن يــک بهرهبرداري فرصتطلبانه اســت، شــما ارزشهاي انقلاب را مختــص به خود و منحصر به خود ميدانيد و اين اشتباه است.

او درعينحال گفت: علاقهمند نيستيم سياست بر يک مدار بچرخد و هميشه اصلاحطلبان پيروز شوند. بايد آن خودبيني و مقدسديدن خود و منحرفديدن ديگران را کنار بگذاريد. ما دوســت داشــتيم و داريم دو جناح سياســي براي خدمت بيشتر به مردم با هم رقابت داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.