توافق برجام تصميم کل حاکميت بود

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

معــاون پارلمانــي رئيسجمهــور روز پنجشــنبه در نشســت شــوراي اداري شيروان در خراسانشــمالي گفت: توافق برجام تصميم کل حاکميت بــود و با حمايت رهبــر معظم انقلاب و حمايــت مجلــس و تدبيــر رئيسجمهوري و تيم مذاکره به نتيجه رســيد. حسينعلي اميري با اشــاره به تأثير تحريمهــا در بخشهاي مختلف کشــور افزود: آنکه ميگفت قطعنامهها کاغذپاره است، حرف بياساســي مطرح ميکرد. پيامد آن قطعنامهها تحريم نفــت و بيمه و تجارت ما بود و متأثر از قطعنامهها، ايرانهراســي در دنيا شکل گرفته بود و شــاهد رواج فســاد به بهانه دورزدن تحريم در آن دوران بوديم. او گفت: در آن دوران، ايران و ايراني عزت نداشــت و مرگهاي خاموش ناشــي از تبعات تحريمها از آسيبهاي آن دوران بود. اگر شــرايط تحريم نفتي ادامــه پيدا ميکرد پول ناشــي از صادرات نفت نميتوانست نيمي از يارانههاي نقدي دولت را تأمين کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.