آيتالله بهشتي به دنبال حذف هيچ فرد و جناحي نبود

Shargh - - سیاست -

ايلنــا:

حجتالاســلام رفيعــي در مراســم بزرگداشت شهداي فاجعه هفتم تير که در حوزه علميه امام حســن مجتبي در لواسان، متعلق به حجتالاســلام ناطقنوري برگزار شد، گفت: تقيد ديني و خودسازي شهيد بهشتي نمونه بود. فردي به دادگاه رفت و شــروع به فحاشي کرد. به شهيد بهشتي خبر دادند. ايشان گفتند اگر به من فحش دادند کاري با او نداشــته باشــيد و آزادش کنيد، ولي اگر به نظام و قــوه قضائيه فحش داد، مانع او شــويد. او با بيان اينکه شهيد بهشتي به دنبال حذف هيچکس و هيچ جناحي نبود، گفت: حذف هيچ جناحي ممکن نيســت. اگر کســي خط قرمز نظام را رعايت ميکند نبايد حذفش کرد. اين دنيا نه براي اصولگرا ميماند و نه اصلاحطلب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.