عمليات موشکي سپاه با هماهنگي دولت سوريه انجام شد

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

رئيس ســتاد کل نيروهاي مســلح گفت: عمليــات ضدتروريســتي ايران در خاک ســوريه با هماهنگي دولت اين کشــور انجام شــده اســت. سرلشکر محمد باقري، در پاسخ به سؤالي مبنيبر اينکه گفته ميشــود دولت ســوريه به دليل اينکه پايــگاه نظامي آمريکا نزديــک مواضع داعش قرار دارد، مســئوليت حمله را برعهده نگرفته اســت، گفت: سوريه شبانهروز با تروريستها در حال جنگ اســت و اين عمليات را جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دولت اين کشــور انجام داده اســت. او تأکيد کرد: اجراي عمليات ضدتروريســتي در خاک سوريه با هماهنگي کامل صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.