سياسيکاري يا انتخاب شهردار گرهگشا؟

Shargh - - اقتصاد -

گســترش جمعيت روســتاهاي اطراف تهران و اضافهشدن روســتاها به بافت شهر تهران، با قاعده و قانون همراه نبود. اکنون در مرکز روســتاهایي که به تهران اضافه شــدهاند، ساختوسازهاي قدیمي پابرجاست؛ کوچههاي باریک و کجومعوج. گسترش تهران کــه با اصلاحات ارضــي در زمان محمدرضا شاه، آهنگ ســریعي به خود گرفت، در زمان انقلاب پذیراي مهاجران از کل کشــور شــد. مهاجرتها در جنگ هشتســاله، بار مضاعفي را به تهران تحميل کرد و رکــود اقتصادي در شــهرهاي کوچک هم بر موج مهاجرت افزود. هميشــه شهرداريها، بهویژه شــهرداري تهران، با حاشــيه روبهرو بوده اســت و شهرداران در مرکز حوادث قرار داشتهاند؛ از شهردار آرام و بيحاشيهاي مانند «مهام» در دوره محمدرضا شاه گرفته تا شهردار نوگراي اواخر این دوره، غلامرضا نيکپي که بعد از انقلاب اعدام شــد. بعد از انقلاب نيز کســاني که بر کرسي شهرداري تهران تکيه زدند، بيحاشــيه نبودند؛ بگذریــم از محمدنبي حبيبي و ســيدمرتضي طباطبایي که در اوایــل انقلاب و دوره جنگ، اداره شــهر را بر عهده داشــتند. غلامحسين کرباســچي ســر از زنــدان درآورد؛ کســي که رخت قدیمي را از تن شهر خاکستري تهران درآورد و قصد داشــت تهران را شاد کند. در دوره او، کشتارگاه شهر به فرهنگسرا تبدیل شــد و هر منطقه صاحب خانه فرهنگ شد و با وجود برج آزادي که نماد تهران بود، برج ميلاد قد کشيد.. محمود احمدينژاد هم مشق سياســت را در راهروهاي شــهرداري تهران شروع کرده بود، به پاســتور کوچيد و شــد رئيسجمهور و محمدباقر قاليباف که ميتوانســت در همان لباس نظــام خدمت کنــد، رختولباس از تــن درآورد و با پوشيدن کتوشلوار سفيد، از بالاي شانههاي محمود احمدينــژاد، نيمنگاهي به کاخ ریاســتجمهوري انداخت؛ اما در سه انتخابات ناکام ماند. فصل پنجم قانون اساســي به حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن ميپردازد و در فصل ششــم، قواي ســهگانه و شــوراي نگهبان بر قانون اساسي را تعریف ميکند و درســت بعد از شــرح 44 اصل از قانون اساسي، به فصل هفتم از قانون اساسي یعني شوراها ميرسيم که در اصل صدم تا صدوششــم، به مهمترین بخش از قانون اساســي یعني شوراها پرداخته ميشود. در واقع اگر مطبوعات را رکن چهــارم آزادي بدانيم، بر اساس قانون اساسي، شــوراها را باید رکن پنجم آن دانســت؛ تاجایيکه برابر اصل 101 قانون اساســي، شــوراي عالــي اســتانها از نمایندگان شــوراهاي استانها تشکيل ميشود و در اصل 102 این حق براي شوراي عالي استانها لحاظ شده است که در حدود وظایــف خود، مانند نماینــدگان مجلس طرحهایي تهيه و مستقيما یا از طریق دولت به مجلس پيشنهاد کنند. اگر قوه مجریه ميتواند با تقدیم لوایح قانوني به مجلس، مقدمات قانونگذاري را فراهم کند و اگر نمایندگان مجلس با ارائه طرحهاي قانوني ميتوانند قانونگــذاري کنند، شــوراي عالي اســتانها هم بر اساس اصل 102 قانون اساسي، قادر به قانونگذاري از طریق قوه مقننه هســتند. آیا اعضای شوراي شهر تهران، قصــد سياســيکاري دارند و شــهرداري را انتخاب خواهند کرد که از فراز ساختمان شهرداري، نيمنگاهي به ســاختمان پاســتور خواهد داشت یا شهردار منتخب قصد دارد شــهري بسازد که بتوان در آن ســکونت کرد، بافت فرسوده را سامان دهد و بهجاي احداث خيابان و بزرگراه جدید و دوطبقه در مرکز شــهر، راه برونرفــت را در احداث مترو ببيند و با روانســازي و ارزانکردن رفتوآمد در داخل شهر با وســایل نقليه عمومي، رفتوآمد با وسيله نقليه شخصي را از صرفه بيندازد؟ اعضاي شورا مي توانند برنامه کاري کاندیداهاي احتمالي را براي اداره شهر تهــران بخواهند تا با بررســي برنامــه کاندیداها، به مناسبترین گزینه براي اداره شهر تهران برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.