جلالخالق از اينهمه هوش

Shargh - - اقتصاد -

...وابســته بــه جریــان دلواپس، بــراي توجيه این حرکت دشمنشــادکن دوســتان خود که تيتر شــعفانگيز رسانههاي صهيونيســتي هم شد، در تحليلي بسيار کارشناســانه و دقيق! مدعي شدند «چهبســا عناصر مأموریــتداري )البته عوامل آن را وزارت اطلاعات شناســایي کرده اســت( برنامه داشتهاند تا از این طریق براي روحاني مظلومنمایي کننــد ». جلالخالق از اینهمه هوش و شــم بالاي سياســي!! حال از این کارشناســان زبده سياسي! این ســؤال پرسيده میشــود: توهينهایي که روز جهاني قدس و نماز عيد سعيد فطر از یک تریبون مقدس و عمومــي متعلق به همــه ملت، عليه رئيسجمهــوري محترم و محبــوب مردم، انجام شد و صداوســيما هم که اصلا با واژه «سانسور» آشــنا نيســت، براي بهرهبرداري مردم در سراسر کشور، آن را بهطور کامل و مستقيم به سمع و نظر مردم رساند و گزارشــي خبري نيز از برخي ابيات آن بازپخش و رســالت رسانهاي خود را کامل ایفا کرد، چگونه با «مظلومنمایي» قابل تفسير و تأویل است؟ آیا به ســتاد نماز جمعه یا صداوسيما هم از سوی دولت، براي مظلومنمایي رئيسجمهور، مأموریت ویژه داده شــده بود؟ یا مداح معروف و پرحرارت، عامل و اجيرشــده مقامات دولتي، براي مظلومنمایي بيشــتر دکتر روحاني بوده اســت؟ راهنمایي و تحليل کارشناسانه این افراد دلواپس، براي مردم ایران بهویــژه حاميان دولت روحاني، مزید امتنان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.