خبر خوش و هديه اسنپ برای شيرازیها

Shargh - - اقتصاد -

اســنپ، اوليــن و بزرگترین ســامانه هوشــمند حملونقل، پس از گذشت سه سال از تاریخ تأسيس رشــد درخورتوجهی را تا امروز تجربه کرده و امروز بهعنوان بزرگترین کسبوکار آنلاین در ایران شناخته میشــود. اســنپ پس از گســترش ناوگان خود در کلانشهرهای تهران، کرج و اصفهان و سرویسدهی به ميليونها مسافر و اشــتغالزایی برای دهها هزار کاربر راننده، این بار ســرویسدهی خود را در شــهر شــيراز آغاز کرده اســت. بــه گفتــه روابطعمومی اســنپ، این شرکت برای شــهروندان ساکن شيراز با کد تخفيف shirazsalam تخفيف ویژهای قائل شده اســت. ســفر کاربرانی که اولين سفرشان را در شهر شــيراز با این کد تخفيف به انجام برســانند، تا سقف 150 هزار ریال رایگان محاسبه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.