دولت در حال پيگيری دريافت پول صادرات پتروشيمی از چين است

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

معاون وزیر نفت با بيــان اینکه در صادرات پتروشــيمی به چين مشــکلی نداریم و فقط، مشکل در موضــوع پرداخت پول ناشــی از صادرات اســت، گفت: این مســئله به جایی رســيده که مقامات ارشد دولتهای دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند.مرضيه شــاهدایی درباره صادرات محصولات پتروشــيمی و مشکلات مربوط به دریافت پول صادرات به چين، بيان کرد: ما تمهيداتی را اجرا کرده و جلساتی را دراینباره برگزار کردهایم. دولت نيز در حال پيگيری این مســئله بوده و از سفير چين نيز توضيحات لازم خواسته شده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی افزود: قرار شده، برای رفع این مشکل، با وزیر اقتصاد چين نيز مذاکراتی انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.