واگذاری ماشينسازی تبريز قطعی است

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

رئيس ســازمان خصوصیسازی، واگذاری ماشينســازی تبریز را قطعی دانســت. علیاشــرف عبدالله پوریحسينی اظهار کرد: شرکت ماشينسازی تبریز دو ســال پيش، از ســوی دولت واگذار شده بود و اکنــون نيز واگــذاری این شــرکت از طریق صندوق بازنشســتگی فولاد به بخش خصوصی قطعی شده اســت. وی ادامــه داد: پس از ابلاغ قــرارداد، هویت اصلی خریدار این شرکت به مردم اعلام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.