کشتیرانی ايران به عضويت مؤسسه ردهبندی بی.وی درآمد

Shargh - - اقتصاد -

مانا:

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با حضور در شوراهای تصميمگيری بينالمللی و عضویت در مؤسســه ردهبندی بی.وی B.V() پاریس، موفقيت دیگری را پــس از برجام رقم زد. به گزارش شــبکه اطلاعرسانی دریایی ایران )مانا(، پس از اجرائیشدن برجام حضور کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایران در فرایند شــوراهای تصميمگيری بينالمللی بسيار حياتی و مهم به حساب میآید که این شرایط اکنون فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.