ابلاغيه جديد جهانگيری

Shargh - - اقتصاد -

بر اســاس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالياتی مکلف به ایجاد ترتيبی برای صدور برگ ماليات قطعی براساس اظهارنامه تسليمی واحدهای توليدی کوچک و متوسط شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.