کاهش صادرات نفت ایران به اروپا

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

در چهــار روز اول هفته گذشــته )پس از پنج هفته متوالی کاهش قیمت(، بازار نفت با روندی صعودی مواجه شــد. البته در روزهــای پایانی هفته با انتشــار اخباری مبنیبــر افزایش ذخایر نفت آمریــکا، قیمتها و افزایش دکلهای نفتی در این کشــور در کوتاهمدت کاهش یافتند، اما در پایان هفته هر سه شــاخص با رشد قابلتوجهی نسبت به پایان هفته قبل مواجه شدند.

سه شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفت «برنت دریای شمال» Brent() در اواخر روز جمعه، ســیام ژوئن به 47 دلار و 70 سنت رسید که نســبت به پایان هفته گذشته، دو دلار و 26 سنت رشد نشان میدهد. شاخص نفت «وستتگزاس اینترمدیت» WTI() نیز در همین زمان 45 دلار و 25 ســنت معامله شد که نسبت به مدت مشابه هفته قبل، 60 سنت افزایش یافته است.

همچنیــن بنــا بــر گــزارش دبیرخانــه اوپــک، قیمــت ســبد نفتــی ایــن ســازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) - که شامل میانگین 14 قیمت نفت اســت- در روز پنجشنبه، بیســتونهم ژوئن به 45 دلار و 36 ســنت رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل، دو دلار و 78 سنت افزایش یافته است.

اوپک و بازار نفت

بــه نظر می رســد باوجود کاهــش قیمتها در هفتههای اخیر، اوپک عجلهای برای تشــدید میزان کاهش تولیــد نفت خود ندارد. به گزارش خبرگــزاری رویترز به نقــل از شــانا، نمایندگان کشــورهای عضو اوپک اعلام کردند این سازمان برای تشدید کاهش تولید نفت خود یا پایاندادن به معافیت برخی از اعضــا، عجلهای ندارد، اما به احتمال زیاد این مســئله در نشست آینده این ســازمان با تولیدکننــدگان غیراوپک در روســیه بررسی خواهد شد. بر اساس این گزارش، تشدید کاهش تولیــد میتواند یکی از گزینهها باشــد و ممکن اســت از نیجریه و لیبی خواسته شود که بهجای کاهش تولید، بــرای افزایش تولید خود، سقفی معین کنند.

درعینحال، عربســتان اعلام کرده اســت که صــادرات نفت خود بــه مقاصد آســیایی را در ماه جولای کاهش خواهد داد. اگرچه براســاس گزارشها، پابنــدی اوپکیها به کاهش تولید بالا بوده است، اما کشورهای غیراوپکی در این زمینه چندان موفق عمل نکردهاند که این مسئله خود یکی از دلایل عدم تأثیر سیاســت کاهش تولید بر قیمتها عنوان میشود.

افتوخیز صادرات نفت ایران

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از فارس، به دلیل کاهش ارســال نفت از ایران به مقاصد اروپایی پیشبینی میشــود صادرات نفت ایران در ماه جولای نســبت به مــاه ژوئن هفت درصد کاهش یابد. براســاس این گزارش، ترکیه و ایتالیا بهعنــوان بزرگترین واردکننــدگان اروپایی نفت ایران، واردات خــود را بهترتیب 194 و صد هزار بشکه کاهش دادهاند. یونان و اسپانیا نیز هرکدام روزانه 65 هزار بشکه از ایران نفت وارد خواهند کرد. رسیدن به اوج فصل گرما و کاهش تقاضا از دلایل اصلی این کاهش مصرف است.

از دیگر ســو بر اســاس این گــزارش، ژاپن با 134هزار بشــکه در روز در ماه جــولای واردات خود را نســبت به ماه ژوئــن 34 درصد افزایش خواهد داد و کرهجنوبی نیز واردات خود را به 97 هزار بشکه افزایش خواهد داد که بیشترین میزان در چهار ماه گذشته محسوب میشود.

گاز طبیعی

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمــت شــاخص اســپات هنریهــاب ‪Spot Henry Hub(‬ ) بهعنــوان شــاخص برای قیمــت فروش لحظهای گاز طبیعــی در آمریکا، در هفته منتهی به ســیام ژوئن به دو دلار و 98 ســنت رسید که نسبت به هفته گذشته، 12 سنت افزایش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.