نقش سرمایه فیزیکی در کشاورزی

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

سرمایه به عنوان یکي از اصلیترین نهادههاي تولید نقش مهمی را در توسعه بخش کشاوری بهخصوص افزایش فعالیتهای مرتبط به آن و بهرهوری بر عهده دارد. در بخش کشــاورزي سرمایه و سرمایهگـــذاري یکــی از اصلیترین عنـــصرهاي کلیـــدي رشـــد و توسـعه محـسوب ميشود. کمبود سرمایه و انباشت آن در بخش کشــاورزي کشــور باعث پـایینآمـــدن ســـطح بهـــرهوري نهادههاي تولید میشود. تجربه کشورهاي موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزي نشــان ميدهد که بهکارگیري تجهیزات ســرمایهاي در فعالیتهاي مختلف کشــاورزي منجر به افزایش بهــرهوري عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروي کار و زمین شده اسـت. سرمایه را میتوان به سرمایه فیزیکی و اقتصادی، انسانی و اجتماعی و فرهنگی تقسیمبندی کــرد. در این میان ســرمایه فیزیکــی نقش مهمی در توســعه اقتصــادی دارد. اهمیت ســرمایهگذاری در رشد و توسعه اقتصادی و کشاورزی، موضوعی اثبات شده است. برآورد شده است که حدود 20درصد رشد اقتصادی آمریکا حاصل تشکیل سرمایه فیزیکی بوده اســت ‪,1985(. Eisner(‬ یعنی در کنار فراهمســازی و تشکیل سایر ســرمایهها همانند ســرمایه انسانی و اجتماعی، تشکیل سرمایه فیزیکی اهمیت داشته و نیاز به توجه به آن برای رشــد اقتصادی است. مطالعهای در یونان نشان داده اســت که توسعه زیرساختهای عمومی توانســته اســت هزینه کل بخش کشاورزی را کاهش دهــد، به طوری که افزیــش یک درصد در ســرمایهگذاریهای زیربنایی باعث شده که هزینه کل بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و تولید افزایش یابد؛ به طوری که تولیدات محصولات کشاورزی و دامداری کشور یونان در حدود 0.38 درصد افزایش یافته است ‪,2003.( Mamatzakis(‬ با توجه به اهمیت ســرمایه فیزکی در رشــد و توسعه اقتصادی و بخش کشاورزی در کشورهای جهان برآورد شده است که به چه میزان به توســعه سرمایه فیزیکی نیاز است. بررسیها نشان میدهد که در قاره آســیا تا سال 2020 سالانه حدود 750 میلیارد دلار ســرمایهگذاری برای زیرساختهای زیربنایی نیاز است.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.